Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 747/TTg-KG về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 747/TTg-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 747/TTg-KG
V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

 

Xét Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch này trong thời gian tới (văn bản số 1044/BTNMT-BVMT ngày 22 tháng 3 năm 2007 sao gửi kèm theo); ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Nhất trí cơ bản với các nội dung của Báo cáo về các mặt: kết quả và thành công bước đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để; nhận xét, đánh giá chung tình hình xử lý sau 3 năm thực hiện Quyết định; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và nguyên nhân của việc thực hiện chậm Kế hoạch so với mục tiêu đã đề ra; các giải pháp cần thiết phải triển khai đồng bộ và một số đề xuất, kiến nghị để việc thực hiện Kế hoạch trên đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

2. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương và cơ quan mình, tăng cường công tác chỉ đạo để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường triển khai, thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả hơn "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003.

3. Để triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" trong thời gian tới, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng một số văn bản sau đây, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành:

- Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2007;

- Lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 để xin phép Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian hoàn thành việc xử lý triệt để, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2007;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu nhằm xử lý, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường từ ngân sách nhà nước đối với một số đối tượng thuộc khu vực công ích, trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối quý III năm 2007.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới, trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối quý IV năm 2007.

4. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an nghiên cứu, xem xét và chỉ đạo thực hiện một số đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1044/BTNMT-BVMT ngày 22 tháng 3 năm 2007 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước của Bộ mình, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Website Chính phủ; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KG (5), 170

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 747/TTg-KG về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155