Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6826/UBND-LN năm 2013 phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 6826/UBND-LN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6826/UBND-LN
V/v phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

 

Xét Văn bản số 2003/SNN-KH ngày 05/11/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kế hoạch trồng 130 ha rừng thay thế năm 2014 đối với diện tích rừng đã được chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang mục đích khác (không phải lâm nghiệp) tại các đơn vị chủ rừng, như sau:

a) Tổng diện tích trồng rừng thay thế: 130 ha; bao gồm:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk: 20 ha; loài cây trồng: thông 3 lá.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban: 20 ha; loài cây trồng: thông 3 lá.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia: 10 ha; loài cây trồng: thông 3 lá.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng: 10 ha; loài cây trồng: thông 3 lá.

- Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc: 20 ha; loài cây trồng: thông 3 lá.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc: 50 ha; loài cây trồng: dầu rái.

(Cây thông 3 lá: trồng và chăm sóc rừng trồng 04 năm; cây dầu rái: trồng và chăm sóc rừng trồng 05 năm).

b) Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu được do các đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 đối với diện tích trồng rừng thay thế nêu trên.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ trồng rừng thay thế, trình thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;
- Các Ban QLRPH: Sêrêpôk, Nam Ban, Ninh Gia, Tân Thượng; Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc; Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, LN, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6826/UBND-LN năm 2013 phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116