Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5843/BNN-VPDP 2017 xây dựng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới

Số hiệu: 5843/BNN-VPĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5843/BNN-VPĐP
V/v đăng ký xây dựng mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020”, ngày 12/7/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP về Kế hoạch thực hiện Đán thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Đ khn trương thực hiện các bước quy trình lập, thm định, phê duyệt và triển khai xây dựng các mô hình trong Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu nội dung Đề án và các thông tin về xây dựng mô hình (phụ lục gửi kèm), nếu địa phương có nhu cầu, UBND tỉnh có văn bản đăng ký xây dựng mô hình, trong đó khng định:

- Sự cần thiết phải xây dựng mô hình;

- Xác nhận vị trí hoặc địa điểm trin khai đầu tư xây dựng mô hình;

- Dự kiến quy mô và tng mức đầu tư xây dựng mô hình;

- Cam kết bố trí vốn đối ứng của địa phương (bao gồm ngân sách địa phương, cộng đồng) theo cơ cấu vốn trong Đề án;

- Cam kết có doanh nghiệp địa phương tham gia đối ứng vốn (theo cơ cấu trong Đề án) xây dựng và quản lý, vận hành mô hình sau đầu tư;

- Cam kết bố trí đủ mặt bằng để xây dựng và vận hành mô hình.

Văn bản của UBND tỉnh, đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/7/2017./.

(Thông tin chi tiết, xin liên hệ với đ/c Phương Đình Anh - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, ĐT: 0904.246.720; email: phuongdinhanhvn@gmail.com).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT (Cục KSON, Tổng cục Môi trường); TC; KH&ĐT;
- Lưu: VT, VPĐP. (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

 

PHỤ LỤC IV

THÔNG TIN ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM
(Mô hình cấp nước sạch tập trung)
(Kèm theo Công văn số: 5843/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Mục tiêu xây dựng mô hình

- Giải quyết vấn đề cấp nước sạch tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo; có khả năng duy trì, vận hành hiệu quả sau đầu tư;

- Xã hội hóa công tác BVMT theo hướng huy động nguồn lực và sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội, hợp tác xã... trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành mô hình;

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường.

2. Tiêu chí lựa chọn địa bàn triển khai xây dựng mô hình

- Ưu tiên các địa bàn khó khăn, đặc thù, biên giới, hải đảo có điều kiện đặc thù về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ quyết liệt từ Trung ương.

- Địa phương chưa có công trình cấp nước sạch tập trung.

- Có cam kết đối ứng vốn để xây dựng mô hình (từ nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã và nguồn đóng góp khác từ cộng đồng dân cư).

- Có cam kết huy động được sự tham gia của các cấp chính quyền, của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể, hợp tác xã... trong quá trình triển khai xây dựng mô hình và tổ chức vận hành tốt mô hình sau đầu tư.

- Có khả năng duy trì, phát triển sau khi được đầu tư bằng các nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân (theo khối lượng nước sử dụng), của doanh nghiệp (thông qua cơ chế thu phí) và các nguồn khác ngoài ngân sách nhà nước.

- Quy mô của mô hình phù hợp với điều kiện diện tích, dân số, điều kiện xã hội và tình hình phát triển kinh tế của các địa phương.

3. Nội dung xây dựng mô hình

- Kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đầu tư, xây dựng và duy trì vận hành mô hình;

- Thực hiện đúng các thủ tục về đầu tư, về bảo vệ môi trường và các thủ tục khác theo quy định pháp luật;

- Lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp;

- Đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung;

- Xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế vận hành sau đầu tư, trong đó có sự tham gia của các cấp chính quyền, của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể, hợp tác xã..../.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5843/BNN-VPĐP ngày 18/07/2017 về đăng ký xây dựng mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!