Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3833/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/BNN-KHCN
V/v Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Phúc đáp Công văn số 2720/BKHCN-CNN ngày 03/11/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ về quỹ gen. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 15/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3974/BNN-KHCN đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen theo công văn số 1572/BKHCN-CNN ngày 1/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị quý Bộ nghiên cứu tổng hợp và tiếp thu ý kiến.

2. Tại văn bản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

a. Về quan điểm quản lý nhà nước về công tác bảo tồn nguồn gen: để quản lý 1 cách thống nhất chung cho tất cả các Bộ, ngành về hoạt động quản lý quỹ gen, đề nghị tại Thông tư này, Bộ Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể về:

- Trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, quản lý và sử dụng kết quả quản lý quỹ gen để các Bộ ngành thực hiện.

- Các hình thức, biện pháp liên kết các cơ quan thuộc màng lưới hoạt động quỹ gen.

b. Góp ý chung

- Về bố cục: Trên cơ sở Điều 1, phạm vi điều chỉnh là: Thông tư này quy định việc xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, quản lý và sử dụng kết quả nghiên cứu, đề nghị bố cục lại nội dung Thông tư cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

- Về tài liệu: Dự thảo không gửi kèm 7 Phụ lục đã viện dẫn trong nội dung Thông tư nên không rõ nội dung để góp ý cho dự thảo.

c. Về chi tiết

- Điều 3, khoản 6, 7: chưa cụ thể trong việc xác định quy mô lớn, quy mô nhỏ nên sẽ khó xác định được phạm vi nhiệm vụ quỹ gen giữa cấp Nhà nước và cấp Bộ, tỉnh. Đề nghị nên sửa lại là:

Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen đối với đối tượng nguồn gen có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng đến việc phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ, tỉnh: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen có phạm vi ứng dụng trong lĩnh vực ngành, địa phương, có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của ngành, địa phương.

- Điều 4, khoản 3: Đề nghị bỏ hoặc gộp vào nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen thì phù hợp hơn.

- Điều 5, khoản 2: Nội dung nhiệm vụ chưa rõ, một số nội dung còn trùng lặp với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen. Đề nghị nên bổ sung theo hướng: Phát triển nguồn vật liệu di truyền; nhân rộng nguồn gen và tạo sản phẩm có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

+ Khoản 3: Nên gộp vào mục 1 hoặc bỏ vì nội dung trùng lặp với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen.

- Điều 6, khoản 1: Đề nghị bỏ và gộp vào Điều 18 – Trách nhiệm thi hành, thì hợp lý hơn.

+ Khoản 2: Đề nghị nêu rõ trách nhiệm chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước; trách nhiệm chủ trì của các Bộ, tỉnh đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ, tỉnh.

+ Khoản 3: Đề nghị nên chuyển thành mục 1 hoặc đưa thành 1 Điều quy định về Ban điều hành và quy định hoạt động của Ban điều hành.

- Điều 7: Mạng lưới hoạt động quỹ gen nên bố cục lại trên cơ sở: Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thống nhất nguyên tắc phân công quản lý (theo đối tượng nguồn gen), các hình thức và biện pháp liên kết thực hiện việc lưu giữ và khai thác trao đổi thông tin về nguồn gen …, từ đó giao trách nhiệm quản lý các đối tượng cụ thể cho các Bộ, ngành quản lý. Không nên quy định về tổ chức.

- Điều 8: Nên gộp Điều 8 với Điều 9 và chỉ nên quy định chung về điều kiện, cơ sở vật chất và nguồn lực.

Không nên đưa nội dung thẩm định hồ sơ và ra quyết định công nhận danh sách thành viên mạng lưới hoạt động quỹ gen vì: Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quỹ gen thuộc các Bộ, ngành hiện nay đều đang thực hiện cả nhiệm vụ quỹ gen và các nhiệm vụ chuyên ngành theo yêu cầu của các Bộ, ngành. Vì vậy, trên cơ sở yêu cầu chung về điều kiện, cơ sở vật chất và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, các Bộ thực hiện việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Điều 9: Theo nguyên tắc đề nghị tại Điều 8 thì đề nghị bỏ Điều này.

- Điều 10: Căn cứ theo đề nghị sửa Điều 7, đề nghị phân cấp xác định và phê duyệt nhiệm vụ quỹ gen cho các Bộ ngành quản lý theo lĩnh vực quản lý ngành.

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa nguyên tắc, quy trình, các mẫu thuyết minh (thuyết minh thực hiện nhiệm vụ, mẫu báo cáo, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng) cho các nhiệm vụ quỹ gen để các Bộ ngành thống nhất thực hiện và Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực.

- Điều 11, 12, 13, 14, 15 đề nghị quy định rõ trách nhiệm chủ trì của các Bộ, ngành trong việc xét chọn, triển khai, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, thanh lý và sử dụng kết quả quỹ gen theo đối tượng nguồn gen được phân công và báo cáo kết quả phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị quý Bộ nghiên cứu ý kiến góp ý và sớm ban hành Thông tư để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (B/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3833/BNN-KHCN ngày 19/11/2010 góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!