Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3603/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3603/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3005/BTNMT-TCMT gửi quý Ủy ban về việc kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở để phối hợp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác kiểm tra, cấp giấy xác nhận. Tuy nhiên, hiện còn nhiều dự án, cơ sở thuộc đối tượng phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường nhưng chưa thực hiện theo quy định. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động rà soát các dự án, cơ sở đang triển khai xây dựng, hoạt động trên địa bàn; yêu cầu các chủ dự án, cơ sở phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy định tại khoản 7 Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Trường hợp phát hiện các cơ sở đã đi vào hoạt động và thuộc đối tượng phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nhưng chưa thực hiện thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; yêu cầu các cơ sở này phải tự rà soát các công trình xử lý chất thải; cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải (nếu có); vận hành thử nghiệm và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Lập danh sách các khu công nghiệp và cơ sở đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ để theo dõi việc thực hiện công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của các đối tượng này theo quy định tại khoản 8 Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với khu công nghiệp, cơ sở đang hoạt động thuộc đối tượng nêu trên do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ, Cơ quan ngang Bộ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc hồ sơ môi trường tương đương, đề nghị lập danh sách theo Phụ lục đính kèm và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCMT (Q.130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ, KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ CÔNG TRÌNH PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
(Kèm theo Công văn số     /BTNMT-TCMT ngày   háng   năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Stt

Tên cơ sở, khu công nghiệp

Tên chủ cơ sở/khu công nghiệp

Địa chỉ hoạt động/Điện thoại liên hệ

Loại hình sản xuất/đầu tư hạ tầng KCN

Tình trạng hoạt động

Văn bản thẩm định, phê duyệt ĐTM, Đề án BVMT (Số, ngày, tháng, năm của văn bản; cơ quan cấp)

Văn bản xác nhận hoàn thành/cấp phép xử lý CTNH (Số, ngày, tháng, năm của văn bản; cơ quan cấp)

Việc thực hiện công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (có/không có)

1

Công ty A….

….

….

…..

…..

.....

…..

…..

2

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

Ghi chú: Khu công nghiệp là tên gọi chung đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 2a Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3603/BTNMT-TCMT ngày 06/07/2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219