Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3345/BTNMT-TCMT năm 2016 về quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3345/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3345/BTNMT-TCMT
V/v quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2952/UBND-ĐTMT ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác đề nghị hướng dẫn việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của B trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH). Đối với vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Bùn thải phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp có chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd…., đặc biệt là bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các ngành nghề sản xuất, Điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác. Kết quả thanh tra, kiểm tra và việc đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong thời gian qua cho thấy các loại bùn thải từ các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề nêu trên phải được quản lý theo quy định về quản lý CTNH.

2. Hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết là đa ngành nghề nên bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại, thông s và thành phần nguy hại biến động dẫn đến việc khó kiểm soát, và trong nhiều trường hợp, kết quả lấy mẫu phân tích để phân định theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng CTNH không mang tính đại diện. Do có khối lượng phát sinh lớn nên lượng bùn thải từ các khu công nghiệp nêu trên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp, đặc biệt là đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất có các ngành nghề sản xuất, Điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác.

3. Căn cứ vào tình hình nêu trên, trong quá trình xây dựng và ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể các nhóm bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, Điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất có các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực nêu trên luôn là CTNH (thuộc loại **) để đảm bảo quản lý tốt về mặt môi trường và phù hợp vi thực tế hiện nay.

4. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

a. Hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý các loại bùn thải nêu trên theo đúng quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

b. Trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sn xuất, Điều chế hóa chất vô cơ; hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại, các vật liệu khác nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp là loại * (được áp mã 12 06 05 hoặc 12 06 06) và được phân định theo quy định tại QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải;

c. Trường hợp chủ nguồn thải CTNH có khả năng tự xử lý bùn thải là CTNH đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường.

5. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu các căn cứ kỹ thuật và thực tiễn, đồng thời theo dõi, tiếp thu các ý kiến của các địa phương để xem xét Điều chỉnh Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT cho phù hợp (nếu cần thiết). Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang dự thảo Thông quy định về quản chất thải rắn thông thường, thu hồi sản phẩm thải bỏ, sản phẩm thải lỏng không nguy hại và tiêu hủy xe ưu đãi miễn trừ, trong đó có nội dung nhằm quản lý chặt chẽ chất thải rắn công nghiệp thông thường, bao gm bùn thải công nghiệp (loại *) được phân định không nguy hại.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để các quý Ủy ban biết, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thàn
h phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCT&CTMT, Đ
140.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3345/BTNMT-TCMT năm 2016 về quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.433
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41