Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3141/BTNMT-TCMT năm 2017 đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3141/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 22/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/BTNMT-TCMT
V/v đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2017; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 và phân công của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Công văn số 18/BCĐTW-VPĐP ngày 26 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như sau:

1. Phân công các đơn vị chức năng hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cơ quan điều phối nông thôn mới các cấp và các ngành có liên quan khác.

2. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp... Thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 và tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính ph

3. Ưu tiên bố trí kinh phí đã được phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đã được quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá trách nhiệm của các địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

4. Xây dựng kế hoạch khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, bao gồm các nội dung chính:

- Đxuất danh mục các dự án ưu tiên cn thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 đxử lý triệt để ô nhim môi trường tại các làng nghề nêu trên.

- Dự kiến nguồn lực thực hiện gm: nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương); nguồn vn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; nguồn vốn vay và nguồn vn huy động khác.

- Giải pháp công nghệ, kế hoạch tổ chức xử lý ô nhiễm triệt đcủa từng dự án làng nghề cụ thể.

- Trách nhiệm của các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân trong việc xlý triệt để ô nhiễm làng nghề và trong việc trin khai thực hiện các dự án nêu trên.

Bố trí kinh phí để xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng theo Đề án tổng thbảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Danh sách chi tiết các làng nghề ô nhim đặc biệt nghiêm trọng tại Phụ lục kèm theo.

5. Tổng hợp kết quả phân bngân sách cho thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố (trong đó có nêu rõ các nguồn kinh phí cho từng nội dung cụ thể như xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt,...); Kế hoạch khc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng của quý Ủy ban và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục môi trường), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu về bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các năm tiếp theo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 (để báo cáo);
- Văn phòng điều ph
i NTM Trung ương;
- S
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng điều phối NTM các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCMT, N.200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LÀNG NGHÔ NHIỄM ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG CẦN XỬ LÝ
(Kèm theo Công văn số 3141/BTNMT-TCMT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Làng nghề

Phương án xử lý

Chỉ tiêu đạt được

Bắc Giang (2)

1

Làng nghề nấu rượu làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải, chất thải rn phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các cơ sở sản xuất.

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và chấm dứt sản xuất đối với các cơ sở sản xuất không di dời vào CCN.

- Khu giết mổ gia súc tập trung có đầy đủ các hạng mục công trình về BVMT theo quy định được xây dựng, vận hành bền vững.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Không còn hoạt động giết m gia súc trong khu dân cư.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Bắc Ninh (6)

1

Làng nghề sản xuất giấy Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hỗ trợ Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, ao, hồ và kênh mương làng nghề sản xuất giấy Phong Khê” tại Khu vực 3 của Đề án được phê duyệt.

- Ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên (thông qua đóng góp kinh phí).

- Kênh, mương, ao hồ xung quanh làng nghề giấy Phong Khê được nạo vét, khơi thông dòng chảy; cảnh quan môi trường được cải thiện.

- Không còn tình trạng xả nước thải chưa xử lý đạt QCVN từ các hộ sản xuất ra môi trường.

2

Làng nghề đúc đồng Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch

3

Làng nghề tái chế nhôm Mn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

4

Làng nghề tái chế thép Đa Hội, xã Châu Khê, TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

5

Làng nghề bánh bún Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất bún.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

6

Làng nghề đúc đồng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vng hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch

Bến Tre (1)

1

Làng nghề chế biến khô cá xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Bình Định (1)

1

Làng nghề chế biến tinh bột mỳ xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh

Bình Thuận (1)

1

Làng nghề bánh tráng chợ Lầu. Khu phố Xuân An, TT Chợ Lầu, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, CTR phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Đà Nng(1)

1

Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nng

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hướng dẫn xử lý khí thải; hệ thng thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp cho các hộ sản xuất tại làng.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sơ chế nguyên liệu, sản xuất sản phẩm có kích thước lớn trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Hà Nam (2)

1

Làng nghề dệt nhuộm Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề dệt nhuộm truyền thống Đại Hoàng, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Hà Nội (8)

1

Làng nghề điêu khắc (chạm sừng mỹ nghệ) Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề giết mổ gia súc thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các cơ sở giết mổ.

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và chấm dứt sản xuất đối với các cơ sở sản xuất không di dời vào CCN.

- Khu giết mổ gia súc tập trung có đầy đủ các hạng mục công trình về BVMT theo quy định được xây dựng, vận hành bền vững.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Không còn hoạt động giết mổ gia súc trong khu dân cư.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

3

Làng nghề tái chế nhựa Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

4

Làng nghề cơ kim khí Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai. TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

5

Làng nghề bún Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Hướng dẫn và quy định bt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rn phát sinh từ quá trình sản xuất bún.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

6

Làng nghề đồ gmỹ nghệ xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất sản phẩm có kích thước lớn trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

7

Làng nghề may tre đan Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sơ chế nguyên liệu và các công đoạn gây ô nhiễm trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

8

Làng nghề sơn mài thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di di các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch.

- Không còn hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Hải Dương (2)

1

Làng nghề sản xuất da giày Nghĩa Hy, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

- Đu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải tập trung) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề nấu rượu Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Hải Phòng (2)

1

Làng nghề tái chế phế liệu phường Tràng Minh, Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề đúc cơ khí Mỹ Đồng, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Các công đoạn gây ô nhiễm môi trường được di dời vào CCN tập trung.

- Khí thải từ các cơ sở đúc đồng truyền thống được xử lý đạt QCVN tương ứng;

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh

Hưng Yên (3)

1

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm kết hợp chăn nuôi Xuân Lôi, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rn phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Cải thiện, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rn) của CCN tập trung.

- Các công đoạn, cơ sở gây ô nhiễm môi trường được di dời vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

3

Làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Nam Định (4)

1

Làng nghề cơ khí, đúc Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện : Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung: hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhim môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề tái chế nhựa Vô Hoạn, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

3

Làng nghề cơ kim khí Vân Chàng, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

4

Làng nghề làm miến làng Phượng, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Nghệ An (1)

1

Làng nghề chế biến thủy hải sản Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Ninh Bình (1)

1

Làng nghề bún, bánh thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất bún.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bn vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Quảng Nam (1)

1

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch.

- Không còn hoạt động sản xuất sản phẩm có kích thước lớn trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Thái Bình (4)

1

Làng nghề dệt nhuộm Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Cải thiện, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Các công đoạn, cơ sở gây ô nhiễm môi trường được di di vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề chạm bạc xã Lê Lợi và xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát triển du lịch.

 

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch.

 

3

Làng nghề chế biến bánh bún xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rn phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đi vi môi trường xung quanh.

4

Làng nghề chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Thanh Hóa (1)

1

Làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu làng Hồng Đô, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

Thừa Thiên - Huế (5)

1

Làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất bún.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

2

Làng nghề bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hướng dẫn và quy định bắt buộc XLNT sơ cấp tại hộ sản xuất.

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT tập trung.

- Xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTR.

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất bún.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

3

Làng nghề sản xuất vôi hàu; Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và chấm dứt sản xuất.

- Xử lý và phục hồi môi trường tại khu vực bị ô nhiễm.

- Toàn bộ các lao động trực tiếp được đào tạo nghề, vay vốn để chuyển đổi sản xuất phù hợp.

- Không còn lò sản xuất vôi hàu trong khu dân cư thị trấn Lăng Cô.

4

Làng nghề đúc đồng Phường Đúc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Xây dựng Dự án phát triển sản xuất gắn với phát  triển du lịch.

- Không còn hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

- Làng nghề sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch.

5

Làng nghề tinh bột sắn xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

 

Trà vinh (1)

1

Làng nghề chế biến thủy hải sản xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình về môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; hệ thống thu gom chất thải rắn) của CCN tập trung.

- Di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN tập trung.

- Xử lý và cải thiện môi trường tại khu vực bị ô nhiễm trong làng sau khi đã di dời các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm.

- Không còn hoạt động sản xuất của các công đoạn gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

- Xây dựng cơ chế thu phí xử lý đảm bảo vận hành bền vững hệ thống.

- Môi trường các khu vực bị ô nhiễm trong làng nghề được xử lý đạt QCVN đối với môi trường xung quanh.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3141/BTNMT-TCMT năm 2017 đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.376

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9