Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 303/TTg-NN về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 303/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 303/TTg-NN   
V/v giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1645/TTr-BNN-LN ngày 19 tháng 06 năm 2007), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17141/BTC-NSNN ngày 17 tháng 12 năm 2007) về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg đến hết Quý II năm 2008.

3. Áp dụng đơn giá thực hiện khoán bảo vệ rừng tăng từ 50.000đ/ha theo quy định tại Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg lên mức 100.000/ha theo quy định tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển rằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

4. Giao Bộ Tài chính trích 14.400 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2007 (dự kiến bố trí cho một số nhiệm vụ nhưng chưa thực hiện) để hỗ trợ cho các tỉnh Tây Nguyên thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg.

5. Khi thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên phải chỉ đạo lồng ghép với các Chương trình dự án khác để thực hiện có hiệu quả Quyết định này.

Từ năm 2008, các tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền gạo, tiền công khoán bảo vệ rừng theo quy định hiện hành, trường hợp ngân sách địa phương không cân đối thì báo cáo Bộ Tài chính giải quyết theo quy định.

Đối với các hộ nghèo, thiếu đói thực hiện hỗ trợ bằng gạo đúng quy định tại Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg, không hỗ trợ bằng tiền.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có nhu cầu hỗ trợ gạo cho các hộ thiếu đói, có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xuất gạo từ dự trữ Quốc gia.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- HĐND, UBND các tỉnh Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: Vụ IV, KTTH;
- Lưu: VT, NN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 303/TTg-NN về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.969

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123