Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2696/BNN-KHCN năm 2013 báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2696/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2696/BNN-KHCN
V/v: báo cáo theo yêu cầu của y ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm Nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản
- Các Cục: Kinh tế Hợp tác và PTNT; Trồng trọt; Chăn nuôi; Bảo vệ thực vật; Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối; Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản;

- Các Vụ: Tổ chức Cán bộ; Hợp tác quốc tế; Kế hoạch
- Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia; Tin học và Thống kê

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 880/UBKHCNMT13 ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc phối hợp sơ kết thực hiện nhiệm vụ KHCN theo Nghị quyết 26-NQ/TW. Để có thông tin báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị các đơn vị báo cáo khẩn trương những nội dung liên quan (tại phụ lục đính kèm) về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 20 tháng 8 năm 2013 tổng hợp báo cáo trình Bộ trưởng để gửi y ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HI
(Kèm theo Quyết định số 2696/BNN-KHCN ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Nội dung

Đơn vị thực hiện

I. VIỆC BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KH&CN TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

Đề nghị tập trung báo cáo về các nhóm vấn đề:

 

1. Ban hành chiến lược, chính sách KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Vụ KHCN&MT

2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học.

Vụ Kế hoạch và Vụ KHCN&MT

3. Đầu tư kinh phí cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Vụ KHCN&MT

4. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực KH&CN trong nông nghiệp, đặc biệt là trí thức trẻ.

Vụ Tổ chức cán bộ

5. Hệ thống tổ chức KH&CN (viện, trường, trung tâm...) và nguồn nhân lực KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp (số lượng viện, trường liên quan đến nông nghiệp; phân bố ở các vùng miền, các ngành, lĩnh vực, tổ chức hệ thống viện, trường, cơ sở nghiên cứu hiện nay; việc huy động nguồn nhân lực của các viện, trường vào nghiên cứu KH&CN phát triển nông nghiệp (về số lượng, trình độ...

Vụ KHCN&MT phối hợp Vụ Tổ chức cán Bộ

6. Cơ chế, chính sách cho hoạt động KH&CN trong nông nghiệp, nông thôn; khuyến nông (số lượng, các lĩnh vực, việc tổ chức thực hiện...).

Vụ KHCN&MT

II. THỰC TRẠNG KH&CN TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN

 

A. Thực trạng KH&CN trong nông nghiệp

- Tập trung đánh giá kết quả thực hiện ở các Chương trình KH&CN cấp nhà nước; Chương trình nông thôn miền núi, Chương trình về nghệ sinh học, công nghệ cao; các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp cơ sở do ngân sách TW đầu tư; các nhiệm vụ KH&CN từ các nguồn kinh phí khác theo các lĩnh vực sau đây:

Vụ KHCN&MT

1. Quy hoạch phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Căn cứ khoa học để quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn: Slượng, nội dung các nghiên cứu phục vụ cho công tác quy hoạch như nghiên cứu về nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng, về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, năng lực sản xuất....

- Căn cứ khoa học để quy hoạch bố trí lại dân cư nông thôn gắn với việc quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ, và phát triển đô thị ở các vùng, quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ, và phát triển đô thị ở các vùng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới (số lượng, nội dung các nghiên cứu phục vụ công tác này).

- Đánh giá vai trò, vị thế của KH&CN trong quy hoạch nông nghiệp, nông thôn và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. :

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chtrì phối hợp Vụ Kế hoạch

2. Trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong các lĩnh vực: giống cây trồng; quy trình canh tác; công tác bảo vệ thực vật; các giải pháp kỹ thuật.

Làm rõ về số lượng đề tài nghiên cứu nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN đạt được, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng; trình độ/năng lực nghiên cứu, hiệu quả kinh tế - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật, có so sánh với khu vực và quốc tế.

- Tồn tại kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

3. Trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trog các lĩnh vực: giống vật nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, thú ý phòng bệnh an toàn sinh học, và các biện pháp kỹ thuật.

Làm rõ về số lượng đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN đạt được, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng; trình độ/năng lực nghiên cứu, hiệu quả kinh tế - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực chăn nuôi, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

4. Trong lĩnh vực lâm nghiệp

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong các lĩnh vực: giống cây lâm nghiệp, quy trình sản xuất, các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất cây rừng, chế biến lâm sản.

Làm rõ về số lượng đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN đạt được, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu; hiệu quả kinh tế - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực lâm nghiệp, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

5. Trong lĩnh vực thủy sản

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong thủy sản trên các lĩnh vực: giống thủy sản, quy trình sản xuất, Thú y, phòng trừ dịch bệnh, môi trường, các giải pháp kỹ thuật.

Làm rõ về số lượng đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được sản phẩm KH&CN, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu,hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Kết quả lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực lâm thủy sản có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế trong phát triển kinh tế nông nghiệp và đời sống người dân.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

6. Cơ điện bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyn giao tiến bộ KHKT trong các lĩnh vực: Bảo quản, giảm tổn tht, sau thu hoạch; chế biến, nâng cao giá trị gia tăng; các chỉ tiêu sản phẩm gắn với thị trường.

- Làm rõ về số lượng đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu; hiệu quả kinh tế - xã hội);

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực bảo quản chế biến sau thu hoạch, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

7. Về thủy lợi, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, cơ giới hóa nông nghiệp

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong các lĩnh vực thủy lợi phục vụ tưới tiêu; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; về cơ giới hóa nông nghiệp.

Làm rõ về số lượng đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu; hiệu quả kinh tế - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực này, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

8. Về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiêp và nông thôn(kèm theo bảng biểu)

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Làm rõ về số lượng đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được gồm (sản phẩm KH&CN, địa chỉ áp dựng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu; hiệu quả kinh tế - xã hội);

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực này, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

9. Về xây dựng chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn

Kết quthực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN và ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

Làm rõ số lượng đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở do kinh phí Nhà nước đầu tư; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ từ các nguồn kinh phí khác; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN đạt được, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu, hiệu quả - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực này.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

10. Kết quả thực hiện các chương trình nghiên cứu về công nghệ sinh học, các phòng thí nghiệm trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, chuyển giao tiến bộ KHKT trong chương trình công nghệ sinh học đối với các lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn.

Làm rõ số lượng đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu; kinh phí nhà nước đầu tư; kết quả đạt được (sản phẩm KH&CN, địa chỉ áp dụng, quy mô ứng dụng, trình độ/năng lực nghiên cứu; hiệu quả kinh tế - xã hội).

- Kết quả, lượng hóa (tỷ lệ %) đóng góp của KH&CN trong lĩnh vực này, có so sánh với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

11. Chuyển giao công nghệ, nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài

Làm rõ về số lượng công nghệ được chuyển giao, nhập khẩu trong các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp; trình độ công nghệ; kinh phí chuyển giao, nhập khẩu; đầu tư kinh phí của Nhà nước cho lĩnh vực này; quy mô áp dụng, địa chỉ ứng dụng; Kết quả đạt được: hiệu quả kinh tế - xã hội; tồn tại và kiến nghị.

Các Tổng cục: Lâm Nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;

Các cục: Kinh tế Hợp tác và PTNT; Trồng trọt, Chăn nuôi; Bảo vệ thực vật; Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối; Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản.

12. Xây dựng, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao/vùng nông nghiệp công nghệ cao; khu vực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Làm rõ về số lượng các khu/vùng nông nghiệp công nghệ cao; trình độ công nghệ; kinh phí đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp; sản phẩm đầu ra của các khu vực này; sức lan tỏa (khu hạt nhân, khu trình diễn, khu lan tỏa); tồn tại và kiến nghị.

Vụ KHCN&MT

13. Chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

Làm rõ về hệ thống tổ chức, nhân lực, kinh phí đầu tư; tổ chức thực hiện; kết quả đạt được; tồn tại kiến nghị.

TTKNQG

14. Nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các mô hình sản xuất nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng “liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp.

Làm rõ về số lượng các mô hình được nghiên cứu, đưa ra áp dụng trong thực tế các loại sản phẩm hàng hóa, quy mô; tác động tới kinh tế nông nghiệp; các công nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Vụ KHCN&MT

15. Hợp tác quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

1. Về hỗ trợ ngun lực tài chính, thông tin, nghiên cứu, đào tạo nhân lực phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn; xây dựng, ứng dụng mô hình sản xuất theo hướng hiện đại; dự án kỹ thuật nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp.

2. Về ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Vụ Hợp tác quốc tế

B. NÔNG THÔN

1. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về Nghị quyết 26.

2. Kết quả nghiên cứu KH&CN được ứng dụng vào nông thôn gồm: hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, giao thông, thủy lợi; y tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, dạy nghề (Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), xuất khẩu lao động...

3. Kết quả nghiên cứu KH&CN trong xây dựng nông thôn mới.

4. Đề xuất và kiến nghị.

TT Tin học và Thống kê

C. NÔNG DÂN

1. Đào tạo nghề cho nông dân, tập huấn kỹ năng sản xuất, áp dụng tiến bộ KH&CN cho nông dân (các chương trình, quy mô ...)

2. Phổ biến kiến thức KH&CN cho nông dân.

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2696/BNN-KHCN năm 2013 báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196