Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2635/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI NGUYÊN VÀ
M
ÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/BTNMT-TCMT
V/v giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường là sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tổ chức (Công văn số 5026/VPCP-KHVX ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4).

Đây là hoạt động thiết thực, quan trọng được tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm phát hiện, ghi nhận khen thưởng, tôn vinh tuyên truyền các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, giới thiệu tập thể, cá nhân, cộng đồng đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 để kịp thời thực hiện công tác xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường toàn quốc, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2015 (hướng dẫn cụ thể gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, tổ chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCMT, TĐKT&TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

HƯỚNG DẪN

XÉT CHỌN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2635/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Mục đích, ý nghĩa của việc xét tặng và tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến

Xét tặng và tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 nhằm đánh giá, ghi nhận khen thưởng và tôn vinh các tập thể, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015; góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

II. Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, bổ sung năm 2014.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

- Công văn số 5026/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4.

- Quyết định số 677/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 và các sự kiện liên quan năm 2015.

III. Đối tượng và lĩnh vực xét chọn

1. Đối tượng:

Các tập thể, cộng đồng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

2. Lĩnh vực xét chọn

1. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường; nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ vào công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường.

2. Quản lý, xử lý chất thải; ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên, phục hồi và cải thiện môi trường.

4. Gương người tốt, việc tốt; mô hình cộng đồng về quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

IV. Điều kiện, nguyên tắc xét chọn

1. Điều kiện

Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt một trong các điều kiện sau đây được tham gia xét chọn:

a) Đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015;

b) Đã được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành tích tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015;

c) Đã được tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2015;

d) Đạt các Giải thưởng hoặc Bằng khen về bảo vệ môi trường do Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2011 - 2015;

e) Các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; có đóng góp to lớn và tích cực trong cộng đồng được Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu.

2. Nguyên tắc

a) Đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân; phải được sự giới thiệu và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

b) Tổng số điển hình tiên tiến được xét chọn (bao gồm tập thể, cộng đồng, cá nhân) không quá 70 điển hình tiên tiến.

c) Số lượng cụ thể cho tập thể, cộng đồng, cá nhân do Hội đồng xét chọn điển hình tiên tiến xem xét báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

d) Không xét chọn điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cộng đồng, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và các luật pháp khác của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.

V. Quyền, nghĩa vụ của tập thể, cộng đồng, cá nhân điển hình tiên tiến

- Được tặng thưởng Biểu trưng điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015.

- Được mời tham dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến.

- Được thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu phù hợp khác và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI. Hội đồng xét chọn

- Hội đồng xét chọn điển hình tiên tiến do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập nhằm xem xét, thẩm định thành tích tập thể, cộng đồng, cá nhân đề nghị xét chọn.

- Các thành viên của Hội đồng gồm đại diện các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà quản lý, nhà khoa học, truyền thông thuộc các lĩnh vực xét chọn.

- Thành viên của Hội đồng không được là cá nhân hoặc là thành viên của tổ chức có hồ sơ đăng ký xét chọn.

- Giúp việc cho Hội đồng xét chọn có Ban Thư ký do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập.

- Phiên họp của Hội đồng là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên Hội đồng tham dự họp.

- Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

VII. Hồ sơ đề nghị

1. Công văn đề nghị của Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Báo cáo thành tích của tập thể, cộng đồng, cá nhân xây dựng theo mẫu số 01 (đối với tổ chức, cộng đồng) và mẫu số 02 (đối với cá nhân) gửi kèm theo.

3. Báo cáo thành tích phải phản ánh đầy đủ, chính xác các thành tích về công tác bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đề nghị xét chọn; có xác nhận của cơ quan quản lý là Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo có thể kèm theo tài liệu, băng hình, đĩa hình, hình ảnh..., chứng minh thành tích đạt được để phục vụ công tác thẩm định và tuyên truyền.

VIII. Quy trình xét chọn

1. Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn điển hình tiên tiến được gửi về Thường trực Ban Tổ chức trước ngày 31 tháng 7 năm 2015 (tính theo dấu bưu điện).

2. Ban Thư ký của Hội đồng tiếp nhận, tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Ban Thư ký không trình Hội đồng xét chọn các hồ sơ không hợp lệ gửi sau thời hạn quy định. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, Ban Thư ký yêu cầu tập thể, cộng đồng, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

3. Việc xét chọn được tiến hành theo 02 vòng. Vòng sơ khảo và chung khảo.

Vòng sơ khảo do Ban Thư ký thực hiện và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét chọn để chấm vòng chung khảo.

Các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập từng hồ sơ đăng ký tham gia. Tiêu chí chấm điểm và thang điểm thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

4. Ban Thư ký tính điểm bình quân của các thành viên Hội đồng xét chọn, lập danh sách có điểm số thứ tự từ cao xuống thấp. Hội đồng xét chọn họp thảo luận, đánh giá, thống nhất danh sách tổ chức, cộng đồng, cá nhân đảm bảo tiêu chí, điều kiện; phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành công nhận điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015.

XV. Tổ chức thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan khác thực hiện nhiệm vụ xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015.

Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 (Quý III năm 2015), truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, số 556 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38727957; Fax: 04.38727425; di động: 0977.124.095.

Thông tin chi tiết về việc Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường - Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 và các sự kiện liên quan năm 2015 được đăng tải tại Website Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn.

 

Mẫu số 01: Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 dành cho tập thể, cộng đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(địa danh) , ngày    tháng    năm

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Tên đơn vị: ....................................................................................................................

2. Ngày thành lập: .............................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

4. Điện thoại: ……………………. Fax: ……………………. E-mail: ...................................

5. Người lãnh đạo: Họ và tên: ……………………………….. Điện thoại ...........................

……………………………………. Fax …………………………. E-mail: .............................

6. Lĩnh vực hoạt động:

(Tên và mô tả công việc): .................................................................................................

7. Những công việc đã làm về môi trường:

..........................................................................................................................................

8. Báo cáo thành tích.

(Mô tả kết quả và các dẫn chứng cụ thể, rõ ràng về thành tích, đặc biệt là những dẫn chứng về kết quả áp dụng thực tiễn, không quá 3 trang đánh máy khổ A4) ..................................................................................................

............................................................................................................................................

9. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo thành tích gồm:

- Từ ba (3) đến (5) ảnh chứng minh thành tích, ảnh logo của tổ chức, ảnh đội ngũ cán bộ của tổ chức (nếu có - phục vụ mục đích lưu trữ và truyền thông);

- Các loại chứng chỉ, chứng nhận về môi trường, trách nhiệm xã hội,... (nếu có)

- Các bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận (theo tiêu chí xét chọn).

 

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ/ngành, UBND  tỉnh/thành phố trực thuộc TW, tổ chức chính trị-xã hội cấp TW

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên)

 

Mẫu số 02: Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(địa danh) , ngày    tháng    năm

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Họ và tên: .....................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

3. Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………….. Fax: ………………… E-mail:...............................

6. Nơi công tác: ...............................................................................................................

7. Công việc đang thực hiện:

(Tên và mô tả công việc) .................................................................................................

8. Những công việc đã làm về môi trường:

..........................................................................................................................................

9. Báo cáo thành tích.

(Mô tả kết quả và các dẫn chứng cụ thể, rõ ràng về thành tích, đặc biệt là những dẫn chứng về kết quả áp dụng thực tiễn, không quá 2 trang đánh máy khổ A4) ...................................................................................

..........................................................................................................................................

10. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo thành tích gồm:

- Hai (2) ảnh 3x4 của cá nhân, ảnh chứng minh thành tích (nếu có - phục vụ mục đích lưu trữ và truyền thông);

- Các bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận (theo tiêu chí xét chọn).

 

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ/ngành, UBND  tỉnh/thành phố trực thuộc TW, tổ chức chính trị-xã hội cấp TW

(Ký tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2635/BTNMT-TCMT ngày 30/06/2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79