Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1835/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 15/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/BNN-KHCN
V/v thẩm định Dự án Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 548/TCTS-NTTS ngày 11/3/2013 của Tổng cục Thủy sản kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định dự án "Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản". Sau khi xem xét dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về nội dung dự án:

a) Đề nghị rà soát bỏ cụm từ "xây dựng cơ cấu tổ chức của mạng lưới quan trắc" trong toàn bộ văn bản vì Dự án không đề cập việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc; thay cụm từ "xây dựng cơ cấu tổ chức của mạng lưới quan trắc" tại Mục 5.1 Dự thảo Quyết định thành "Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Dự án" để phù hợp với nội dung của mục này.

b) Hiện trạng các Sở đã có "Ban Quan trắc", vì vậy không cần thiết giao các Sở thành lập bộ phận quan trắc tại Khoản 6 Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng. Về hướng dẫn thành lập tổ chức thuộc Sở thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ.

c) Làm rõ sự cần thiết, cơ sở thành lập "Văn phòng Ban Quản lý Dự án Quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản" đặt tại Tổng cục Thủy sản tại Mục 5.3 Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng. Nếu thành lập Văn phòng cần bổ sung rõ nhiệm vụ, nhân sự của Văn phòng Ban Quản lý Dự án.

2. Về kinh phí thực hiện:

a) Với Tổng kinh phí để thực hiện dự án là 151.210.853.200 đồng trong 7 năm (từ năm 2013 đến năm 2020) là rất khó đáp ứng trong điều kiện hiện nay. Phần lớn các nguồn kinh phí (sự nghiệp kinh tế, môi trường, khoa học ....) điều bị cắt giảm đáng kể.

b) Đầu tư mua thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nếu đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, đề nghị việc lập, trình, thẩm định phê duyệt và thực hiện theo quy định tại Thông tư 84/2011/TT-BNN ngày 12/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, thông tin về dự án đầu tư phải có trong Quyết định cho phép về chủ trương đầu tư của Bộ trước khi triển khai các bước tiếp theo. Do vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản báo cáo Bộ trưởng cho phép chi hoạt động đào tạo bằng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, đào tạo; mua thiết bị chi từ nguồn chi hành chính sự nghiệp để ghi cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong dự án theo kế hoạch hàng năm.

3. Về tổ chức thực hiện:

a) Cần xác định rõ công việc do Tổng cục Thủy sản thực hiện trực tiếp; kinh phí, phân kỳ kế hoạch, phân bổ nguồn ngân sách …, cơ chế thực hiện nhiệm vụ quan trắc và cảnh báo môi trường. Tương tự đối với các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, II, III cần làm rõ cơ sở để giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cho các Viện. Do theo quy định hiện hành, nếu Bộ giao nhiệm vụ, Bộ sẽ giao kinh phí cho đơn vị thực hiện.

b) Bổ sung làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III trong quản lý, tổ chức thực hiện Dự án; rà soát tên gọi của các Trung tâm Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh trong Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng và Dự án theo đúng quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện I, II, III.

c) Đề nghị sửa lại cụm từ tại Khoản 1, Điều 2 của Dự thảo Quyết định bằng "Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Kế hoạch tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt nội dung và kinh phí, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ/dự án và hoạt động quan trắc môi trường; Kết nối cơ sở dữ liệu quan trắc nuôi trồng thủy sản với các hoạt động quan trắc môi trường nông nghiệp".

d) Rà soát toàn bộ văn bản để thay thế cụm từ "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án phối hợp với Trạm quan trắc, …" bằng "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án phối hợp với Tổng cục Thủy sản, các Viện I, II, III, …" để đảm bảo thứ bậc trong quan hệ phối hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Tổng cục Thủy sản tiếp tục xem xét chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình Bộ trưởng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ KH, TCCB, TC;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1835/BNN-KHCN ngày 15/04/2013 thẩm định Dự án Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.073

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!