Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1735/UBND-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1735/UBND-NN
V/v Ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 8 năm 2006

 

Kính gởi:

- Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ tịch UBND huyện - thị xã

 

Xét văn bản đề nghị số 26/TTr-STNMT ngày 05/7/2006 của sở Tài nguyên & Môi trường về việc ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét.

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận ủy quyền cho UBND huyện, thị xã cấp phép khai thác tận thu tài nguyên đất sét do cá nhân có nhu cầu khai thác. Việc khai thác phải phù hợp với quy hoạch và qui mô khai thác ( không quá 5.000 m3/năm, theo quy hoạch chi tiết về tài nguyên khoáng sản đất sét được cấp thẩm quyền phê duyệt ); Trường hợp các huyện, thị xã chưa quy hoạch chi tiết thì trước mắt cho phép khai thác với độ sâu 0,2m - 0,3m của tầng sét nằm dưới lớp đất mặt từ 0,15m - 0,2m, thời hạn không quá 01 năm. Đối với vùng tâp trung nhiều tài nguyên đất sét, UBND huyện - thị xã cần tham khảo thỏa thuận với sở Tài nguyên & Môi trường trước khi cấp phép.

Giao giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với chủ tịch UBND huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT.PCT UBT;
- Sở Xdựng,CNghiệp;
- BLĐ.VP.UBT;
- Khối NN,CN;
- Lưu 4.08.05;
tri/2006/khac/UyquyênKthacdatset.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1735/UBND-NN ngày 16/08/2006 về ủy quyền cấp phép khai thác tận thu khoáng sản đất sét do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.490
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74