Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1617/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1617/VPCP-KTN
V/v Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng, DA khí hóa than và thăm dò than tại Đông Triều - Phả Lại

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương (các công văn số 295/BCT-CNNg ngày 31 tháng 12 năm 2009, số 11993/BCT-CNNg ngày 27 tháng 11 năm 2009, công văn số 9620/BCT-CNNg ngày 28 tháng 9 năm 2009), Báo cáo của Hội đồng thẩm định (công văn số 114/BC-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009); của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (các công văn 1217/TTr-TKV ngày 13 tháng 3 năm 2009, số 5023/TKV-TN ngày 07 tháng 9 năm 2009, số 19/BC-TKV ngày 06 tháng 3 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 112/BTNMT-ĐCKS ngày 12 tháng 01 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 9913/BKH-KTCN ngày 25 tháng 12 năm 2009, công văn số 7361/BKH-KHCNN ngày 24 tháng 09 năm 2009), Tài chính (công văn số 2028/BTC-QLN ngày 10 tháng 02 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 3353/BKHCN-KHCNN ngày 31 tháng 12 năm 2009), Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 838/LN-SDR ngày 18 tháng 9 năm 2009); của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh (các công văn số 4127/UBND-XD1 ngày 26 tháng 10 năm 2009, số 3557/UBND-CN2 ngày 21 tháng 9 năm 2009), Hưng Yên (công văn số 2354/UBND-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 2009); căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 06 tháng 3 năm 2010 về Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng; Dự án thử nghiệm khí hóa than ngầm dưới lòng đất tại tỉnh Hưng Yên; thăm dò than đồng bằng sông Hồng và Đề án thăm dò than tại Đông Triều - Phả Lại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương:

Trên cơ sở một số nội dung chính của Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng do Tập đoàn TKV lập, các số liệu đã điều tra tiềm năng than đồng bằng sông Hồng, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2010.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan lập Đề án điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên bể than đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch nêu trên theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò bổ sung vùng than Bình Minh, thăm dò vùng than Khoái Châu trên diện tích 85,4km2, tỉnh Hưng Yên và dải than Đông Triều - Phả Lại (hợp tác với tổ chức NEDO-Nhật Bản) để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

3. Tập đoàn TKV:

- Sớm thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt giai đoạn I (2007 - 2009) Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bể than Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn TKV hợp tác với tổ chức NEDO để lập Dự án điều tra đánh giá tiềm năng than tại dải than Đông Triều - Phả Lại, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò than tại các khu vực nêu trên, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò.

- Trên cơ sở kết quả thăm dò được Hội đồng Đánh giá trữ lượng phê duyệt, cho phép lập Dự án thử nghiệm khí hóa than tại tỉnh Hưng Yên và đánh giá tác động môi trường của dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Nghiên cứu áp dụng dự án thử nghiệm khí hóa than tại vùng than Đông Bắc hoặc nơi khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, NC, ĐP, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1617/VPCP-KTN ngày 15/03/2010 về Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng, Dự án khí hóa than và thăm dò than tại Đông Triều - Phả Lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!