Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9134/UBND-CT tăng cường sử dụng xăng E5 các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách Hà Nội 2015

Số hiệu: 9134/UBND-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9134/UBND-CT
V/v tăng cường sử dụng xăng E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành ph
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học E5; thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn và nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Để thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 về Kế hoạch triển khai lộ trình phân phối xăng E5; Văn bản số 5538/UBND-CT ngày 10/8/2015; Văn bản số 8179/UBND-CT ngày 16/11/2015 về việc triển khai thực hiện sản xuất, phân phối xăng E5 trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

Trên cơ sở dự toán chi phí nhiên liệu được ngân sách Nhà nước giao, đơn vị chủ động triển khai việc chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác.

Chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuyển đổi việc sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện sử dụng xăng E5 cho các phương tiện cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng xăng sinh học E5.

2. Sở Tài Chính:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố thực hiện việc chuyển đổi sử dụng từ xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.

Sử dụng đơn giá xăng sinh học E5 làm cơ sở xây dựng dự toán chi phí nhiên liệu cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Thành phố.

Định kỳ yêu cầu, đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng xăng sinh học E5 và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng xăng sinh học E5.

3. Kho bạc Nhà nước Hà Nội:

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát việc thanh toán chi phí nhiên liệu của các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố trong việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.

Từ năm 2016, kiên quyết dừng thanh toán chi phí nhiên liệu đối với các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố không thực hiện việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị khi trên địa bàn đã có đủ nguồn cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5.

4. Sở Công Thương:

Cơ quan thường trực thực hiện việc giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đủ nguồn cung xăng E5 đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, triển khai việc phân phối xăng E5 tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố trong việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai việc chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Văn bản số 5538/UBND-CT ngày 10/8/2015; Văn bản số 8179/UBND-CT ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện sản xuất phân phối xăng E5 trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công Thương;
- T
T: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph
;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Các Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị;
- VPUB: CVP, c
ác PCVP, CT, XDGT, VX, TH;
- Lưu VT, CTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9134/UBND-CT ngày 21/12/2015 về tăng cường sử dụng xăng E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!