Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8334/VPCP-QHQT năm 2013 đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết hiệp định cho dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8334/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8334/VPCP-QHQT
V/v Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định cho các dự án thuộc tài khóa 2014 do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định cho các dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ (văn bản số 7023/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 9 năm 2013), ý kiến đóng góp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 6894/NHNN-HTQT ngày 20 tháng 9 năm 2013), tiếp theo văn bản số 7473/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về "Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do WB tài trợ", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cơ quan chủ quản các dự án trong danh mục vay vốn WB trong tài khóa 2014 khẩn trương: phối hợp với WB và các Bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng Văn kiện Dự án ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án; phê duyệt Văn kiện Dự án làm cơ sở đề xuất đàm phán; chịu trách nhiệm về chất lượng văn kiện dự án; đảm bảo văn kiện dự án được phê duyệt trước ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đàm phán Dự án với WB. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo dõi và đôn đốc công việc này.

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đàm phán ngay sau khi nhận được Thư mời đàm phán của WB. Đối với các dự án trong tài khóa 2014, cần hoàn thành việc đàm phán Hiệp định vay với WB trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được thư mời đàm phán của WB.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan định kỳ tổ chức rà soát việc đàm phán và phê duyệt các dự án nằm trong danh mục tài trợ 2014 của WB, đảm bảo toàn bộ các chương trình, dự án sẽ hoàn tất đàm phán hiệp định vay theo đúng lịch trình WB đề xuất.

4. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Cơ quan chủ quản của dự án đẩy nhanh tiến độ góp ý kiến, phê duyệt đối với các dự án vay vốn WB năm 2014 theo đúng thời gian do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra để có thể đàm phán đúng hạn và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ nếu để các dự án, chương trình thuộc tài khóa 2014 không được đàm phán và phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

5. Các Bộ chủ quản, các tỉnh tham gia dự án vay vốn WB tài khóa năm 2014 chịu trách nhiệm rà soát, củng cố các ban quản lý dự án hiện hành tại địa bàn theo hướng chuyên nghiệp hóa, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế việc thành lập mới các Ban quản lý dự án; xây dựng lộ trình để sử dụng và tăng cường năng lực, cán bộ các ban quản lý dự án. Trong trường hợp cần thiết, đặc thù cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về hệ thống tổ chức bộ máy ban quản lý dự án các cấp.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan bổ sung, điều chỉnh các vấn đề về quy trình chuẩn bị đàm phán dự án phù hợp với đặc thù của các nhà tài trợ vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8334/VPCP-QHQT năm 2013 đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết hiệp định cho dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25