Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 820/UBDT-VPCT năm 2016 về vận dụng cơ chế tài chính cho Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” (CTDT/16-20) do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 820/UBDT-VPCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/UBDT-VPCT
V/v vận dụng cơ chế tài chính cho Chương trình CTDT/16-20

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg , ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính ph về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, trong đó giao Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình khoa học trọng Điểm cấp Nhà nước v vn đề dân tộc và chính sách dân tộc, ngày 29/6/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20.

Căn cứ các quyết định trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành các quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý của Chương trình trên cơ sở thỏa thuận với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan (thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình; giao Chủ trì Chương trình; thành lập Văn phòng Chương trình...) và ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động của Chương trình CTDT/16-20. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc cũng trin khai các hoạt động xác định nhiệm vụ và thực hiện quy trình tuyển chọn, giao trực tiếp t chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện 08 nhiệm vụ bt đu thực hin từ năm 2016 (07 nhiệm vụ tuyển chọn và 01 nhiệm vụ giao trực tiếp). Đến nay đã ban hành quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí thực hiện của 07 đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2016 với tổng s kinh phí t ngân sách nhà nước là 15.346 triệu đồng; 01 nhiệm vụ đã họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và triển khai các bước tiếp theo.

Ngày 29/6/2016, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 614/UBDT-TH về kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, trong đó Chương trình CTDT/16-20 dự kiến thực hiện 8 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016 và 25 nhiệm vụ mở mới, bắt đầu thực hiện từ năm 2017 (đã họp Hội đồng tư vấn xác định 25 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2017) với tổng nhu cầu kinh phí là 55.533 triệu đồng.

Có thể nói, đến nay Ủy ban Dân tộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy trình, hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 theo đúng các quy định của pháp luật và các thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động của Chương trình hiện nay đang gặp phải khó khăn, vướng mắc do Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, đã có hiệu lực từ ngày 01/12/2014, nhưng đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa thể áp dụng.

Để Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016­-2020, CTDT/16-20 nhanh chóng được triển khai có hiệu quả, đảm bảo Mục tiêu và kế hoạch đề ra, Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cho phép và hướng dẫn Chương trình CTDT/16-20 áp dụng cơ chế tài chính như các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đang vận dụng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng, chủ nhiệm (để b/c);
- Vụ KHTC UBDT;
- Cng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TH, VPCT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

Chủ trì Chương trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 820/UBDT-VPCT năm 2016 về vận dụng cơ chế tài chính cho Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” (CTDT/16-20) do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


494
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45