Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7674/BTC-HCSN về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7674/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7674/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 18/3/2008 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) xây dựng báo cáo đánh giá công tác quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm như sau:

1. Tình hình kinh phí và bố trí kinh phí:

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tổng hợp tình hình kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm chi tiết theo hai nguồn vốn: vốn sự nghiệp (gồm 4 nhóm chi: chi thanh toán cá nhân; chi chuyên môn nghiệp vụ; chi mua sắm, sửa chữa; chi khác) và vốn đầu tư phát triển.

Để tránh trùng lắp trong việc tổng hợp các nguồn kinh phí, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi tổng hợp số liệu vào các cột của Biểu số 01 (đính kèm) cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Nguồn ngân sách Trung ương (tách riêng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp): đối với các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp cột dự toán theo quyết định giao dự toán của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương; đối với địa phương tổng hợp cột dự toán theo số kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo Quyết định phân bổ, giao dự toán của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nguồn ngân sách địa phương: các địa phương tổng hợp cột dự toán theo số kinh phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt từ ngân sách địa phương bố trí để thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nguồn viện trợ: các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp theo Hiệp định đã được ký kết của các dự án viện trợ do Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trực tiếp quản lý. Cột thực hiện: phản ánh số kinh phí thực nhận từ nhà tài trợ.

- Nguồn khác: bao gồm: Quỹ phòng chống ma túy, Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS … huy động của các tổ chức, cá nhân trong nước; và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Đối với báo cáo 6 tháng: Số liệu nhập vào các cột ước thực hiện: đề nghị lấy theo số ước thực hiện 6 tháng đầu năm của kỳ báo cáo; đối với báo cáo năm: Số liệu nhập vào các cột ước thực hiện là số ước thực hiện của cả năm báo cáo.

Riêng các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương lập thêm báo cáo tình hình kinh phí theo Biểu số 02 (đính kèm); việc tổng hợp số liệu thực hiện theo nguyên tắc ở trên.

2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí:

Nội dung báo cáo cần đi sâu đánh giá cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí; đánh giá các chế độ, chính sách, định mức chi tiêu ngân sách phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc thực hiện các chương trình, dự án tại Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trong mỗi nhóm hoạt động cần đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng kinh phí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được; đồng thời, đánh giá cụ thể những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, việc lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án khác trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đánh giá tình hình phân bổ kinh phí đối với các hoạt động trên theo các cấp thụ hưởng ngân sách (các đơn vị thụ hưởng kinh phí cấp tỉnh, quận, huyện, xã phường thị trấn).

(Mẫu báo cáo đề nghị lập theo Mẫu số 01 đính kèm công văn này).

3. Kiến nghị:

Trên cơ sở những tồn tại và khó khăn, vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

4. Lập và gửi báo cáo:

Báo cáo 6 tháng của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ chủ quản (Công an, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Các Vụ: NSNN, Pháp chế, TCĐN, Vụ I;
- Lưu: VT (2b), HCSN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Mẫu số 1

Tên cơ quan
(Bộ, tỉnh, thành phố, đoàn thể, Hội)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

......., ngày   tháng   năm

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM NĂM

 

I. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

1. Tình hình kinh phí và bố trí kinh phí:

Tổng kinh phí bố trí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm là … đồng, trong đó:

a) Chương trình phòng, chống HIV/AIDS:

b) Chương trình phòng, chống ma túy:

c) Hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm:

(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí:

2.1. Ưu điểm:

a) Kinh phí phòng, chống HIV/AIDS:

b) Kinh phí phòng chống ma túy:

c) Kinh phí phòng, chống mại dâm:

2.2. Khó khăn, tồn tại:

a) Kinh phí phòng, chống HIV/AIDS:

b) Kinh phí phòng, chống ma túy:

c) Kinh phí phòng, chống mại dâm:

II. Giải pháp và kiến nghịTên cơ quan …….
(Bộ, tỉnh, thành phố, đoàn thể, Hội)

Biểu 01

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM
6 tháng hoặc Năm …

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Các hoạt động của chương trình

Tổng số

Nguồn ngân sách trung ương

Nguồn ngân sách địa phương

Nguồn viện trợ

Nguồn khác

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tổng cộng (I+II+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phòng, chống HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng, chống ma túy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Phòng, chống tệ nạn mại dâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ quan …….
(Tỉnh, thành phố)

Biểu 02

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM
6 tháng hoặc Năm …

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Các đơn vị thụ thưởng cấp tỉnh

Các đơn vị thụ hưởng cấp Quận, Huyện

Các đơn vị thụ hưởng cấp xã, phường, thị trấn

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán

Ước thực hiện

Dự  toán

Ước thực hiện

Dự  toán

Ước thực hiện

 

Tổng cộng (I+II+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phòng, chống HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng, chống ma túy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Phòng, chống tệ nạn mại dâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7674/BTC-HCSN về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6