Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 748/KTNN-CNV năm 2013 kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước qua kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 tại tỉnh Bắc Kạn do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 748/KTNN-CNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/KTNN-CNV
V/v kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch & VSMT nông thôn năm 2012 tại tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

 

Thực hiện nội dung Công văn số 3084/BTC-NSNN ngày 05/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

Kiểm toán Nhà nước gửi tới Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn bảng tổng hợp kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước (Phụ biểu 02/KNBCKT gửi kèm công văn này) từ kết quả kiểm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn theo dõi, hướng dẫn các đơn vị được kiểm toán thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tài chính.

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán… đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2013 theo Công văn số 748/KTNN-CNV ngày 07/8/2013 của Kiểm toán Nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn về kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán tại tỉnh Bắc Kạn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN (Ô, Cao Tấn Khổng);
- KTNN CNV;
- Đoàn kiểm toán;
- Lưu: VT

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH V
Nguyễn Tuấn Anh

 


KTNN CHUYÊN NGÀNH V
ĐOÀN KTNN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2012
-------

Phụ biểu 02/KNBCKT

 

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 tại tỉnh Bắc Kạn
Năm kiểm toán: 2013
(Kèm theo Công văn số 748/KTNN-CNV ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước)

Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

 

 

Đơn vị

Tổng số

Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định

Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định

Thu hồi kinh phí thừa

Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau

Chuyển quyết toán năm sau

Chi chuyển nguồn không đúng quy định

Kiến nghị khác

Sự nghiệp

XDCB

Sự nghiệp

XDCB

Sự nghiệp

XDCB

Sự nghiệp

XDCB

Sự nghiệp

XDCB

1

Trung tâm Nước sạch & VSMTNT tỉnh Bắc Kạn

75.317.000

 

 

 

 

 

 

 

75.317.000

 

 

 

 

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

27.230.000

 

 

 

 

 

 

 

27.230.000

 

 

 

 

 

Tổng cộng

102.547.000

 

 

 

 

 

 

 

102.547.000

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 748/KTNN-CNV năm 2013 kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước qua kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 tại tỉnh Bắc Kạn do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7