Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 73/UBND-GT1 năm 2013 về đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 73/UBND-GT1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/UBND-GT1
V/v đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: UBND huyện Nghi Xuân

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 939/UBND-MB ngày 13/11/2012, Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3038/SGTVT-TĐ ngày 21/11/2011; ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng tại các Văn bản số 843/SXD-KTXD ngày 28/12/2012, số 01/SXD ngày 01/01/2013 về đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND huyện Nghi Xuân áp dụng đơn giá bốc xếp, cẩu, vận chuyển để tính chi phí di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II như đề nghị của Sở Xây dựng tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

Đơn giá tổng hợp (bốc xếp, cẩu, vận chuyển) là: 353.782 đồng/tấn cấu kiện (đơn giá trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung 5,5%, thu nhập chịu thuế tính trước 6%, thuế giá trị gia tăng VAT 10%).

2. Giao UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB huyện kiểm kê; tính toán chính xác khối lượng vật tư, thiết bị phải di dời và chịu trách nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc chung trong tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công trước ngày 30/01/2013; nếu chậm trễ làm ảnh hưởng việc triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT, UBND tỉnh;
- HU Nghi Xuân;
- Các sở: Tài chính, XD, TN&MT;
- Sở Giao thông vận tải (để theo dõi, báo cáo);
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT, GT, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73/UBND-GT1 năm 2013 về đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144