Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6929/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2014 báo cáo xếp loại đường để tính giá cước năm 2015 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 6929/TCĐBVN-QLBTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 27/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6929/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v báo cáo xếp loại đường để tính giá cước năm 2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải như sau:

1. Đối với hệ thống quốc lộ: Yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải rà soát lại tình hình quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của mình để lập bảng xếp loại đường; các Sở GTVT gửi báo cáo về Cục Quản lý đường bộ khu vực trước ngày 31/01/2015; Cục Quản lý đường bộ khu vực rà soát tổng hợp và báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01/2/2015 để Tổng cục tổng hợp và trình Bộ xét duyệt và ban hành bảng xếp loại đường để tính giá cước vận tải năm 2015 (đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: vuquanlybaotri@gmail.com). Trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số vấn đề cần thực hiện đúng như sau:

- Rà soát và xếp loại tất cả các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý, các tuyến đang khai thác theo Hợp đồng BOT bao gồm cả các đoạn tuyến quốc lộ đang thực hiện dự án BOT do Chính phủ hoặc Bộ GTVT giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền, các tuyến quốc lộ Bộ GTVT đã bàn giao cho địa phương quản lý bảo trì bằng ngân sách và quỹ bảo trì địa phương (ví dụ đường Hồ Chí Minh, QL.1, QL.32 đã bàn giao cho Hà Nội, QL.1, QL.50, QL.13 đã bàn giao cho TP. Hồ Chí Minh);

- Báo cáo xếp loại đường phải đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót các đoạn tuyến;

- Các đơn vị quản lý kế tiếp nhau trên cùng một tuyến đường phải thống nhất lý trình ranh giới đơn vị mình quản lý, không để xảy ra trường hợp lý trình điểm cuối của đơn vị quản lý trước không trùng với lý trình điểm đầu của đơn vị quản lý tiếp theo;

- Chỉ xếp loại các đoạn tuyến có chiều dài từ 5km trở lên, nếu có những đoạn xấu hoặc tốt dưới 5km riêng lẻ thì căn cứ vào chất lượng đường trung bình của những đoạn liền kề để xếp lên hoặc xuống cho thích hợp;

- Mỗi đoạn đường chỉ được xếp theo một loại (từ loại 1 đến loại 6), không để xảy ra trường hợp một đoạn được ghi thành 2 loại khác nhau; Ví dụ:

+ Trường hợp ghi trong bảng tổng hợp xếp loại đường sai:

Tên đường

Từ Km - đến Km

Chiều dài
(km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

QLA

5 - 17

12

5

 

7

 

+ Trường hợp ghi trong bảng tổng hợp xếp loại đường đúng:

Tên đường

Từ Km - đến Km

Chiều dài
(km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

QLA

5 - 10

5

5

 

 

 

QLA

10 - 17

7

 

 

7

 

- Đối với các đoạn đường đi trùng của hai tuyến phải ghi rõ lý trình điểm đầu, điểm cuối và xếp loại đường cho cả hai tuyến để tiện theo dõi và đối chiếu ( ghi rõ tên tuyến trùng o cột "Ghi chú"); Ví dụ:

Tên đường

Từ Km - đến Km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

QLA

363 - 369

6

 

 

6

Đi trùng QLB

- Đối với các đoạn quốc lộ có 2 nhánh (ví dụ đoạn tránh đô thị) phải ghi rõ điểm đầu tách tuyến, điểm cuối tuyến tránh và ghi rõ tên tuyến vào mục ghi chú (tuyến chính, tuyến tránh); Ví dụ:

Tên đường

Từ Km - đến Km

Chiều dài
(km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

QLA

10 - 35

25

 

25

 

Tuyến chính

QLA

10 - 32

22

22

 

 

Tuyến tránh

QLA

35 - 40

5

 

5

 

Tuyến chính

- Các đoạn đường phải ghi rõ đi qua địa phận tỉnh nào để tiện tra cứu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo biểu mẫu báo cáo xếp loại đường để các đơn vị báo cáo được dễ dàng, thống nhất.

2. Đối với các tuyến đường do địa phương quản lý (không phải Quốc lộ), đề nghị các Sở GTVT rà soát, phân loại đường bộ để tính giá cước vận tải năm 2015 để trình UBND tỉnh ra quyết định và gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam 01 bản để tổng hợp, theo dõi.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục ĐBVN, đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó TCT;
- Lưu: VT, QLBT ĐB

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 


Cục QLĐB ....
(Sở GTVT....)

Mẫu 01/XLĐ

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ TÍNH GIÁ CƯỚC NĂM 2015

(kèm theo công văn số 6929/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27 tháng 12 năm 2014 )

Tên đường

Địa phận tỉnh

Từ Km - đến Km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng …..năm 201......
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6929/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2014 báo cáo xếp loại đường để tính giá cước năm 2015 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.464
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237