Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6780/BCN-NLDK về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng chuyên ngành điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 6780/BCN-NLDK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 08/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6780/BCN-NLDK
V/v hướng dẫn Điều chỉnh DT xây dựng chuyên ngành điện

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng công ty XD công nghiệp VN,
- Các Sở Công nghiệp.

 

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được lập dự toán theo các bộ đơn giá XDCB chuyên ngành điện tử sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Công nghiệp hướng dẫn Điều chỉnh như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP:

Các tập đơn giá do Bộ Công nghiệp đã ban hành được áp dụng Điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này bao gồm:

- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành xây dựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004.

- Đơn giá XDCB lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số  44/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002.

- Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003.

- Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện tới cấp điện áp 35kV ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006.

Đơn giá phần xây dựng trạm biến áp áp dụng theo đơn giá XDCB thống nhất của các địa phương do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Việc Điều chỉnh các Khoản Mục chi phí trong dự toán xây lắp được thực hiện như sau:

1. Chi phí nhân công và chi phí máy thi công:

Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ đơn giá nêu trên được Điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số Điều chỉnh Ki trong bảng sau:

Số TT

Tên bộ đơn giá XDCB chuyên ngành

Mặt bằng LTT (đồng/tháng)

Hệ số Điều chỉnh Ki

KNC

MTC

1

Đơn giá Lắp đặt, TNHC thiết bị ĐZ thông tin điện lực số 05/2000/QĐ-BCN .

144.000

4,32

1,05

2

Đơn giá Lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BCN

210.000

2,95

1,45

3

Đơn giá xây dựng đường tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK.

290.000

2,13

1,31

4

Đơn giá lắp đặt TBA ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK.

290.000

2,14

1,26

5

Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng số 1352/QĐ-NLDK.

290.000

2,11

1,03

6

Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa ĐZ và TBA đang mang điện tới cấp điện áp 35kV – số 1353/QĐ-NLDK.

290.000

2,26

1,00

7

Đơn giá Thí nghiệm điện Đường dây và TBA số 1426/2006/QĐ-BCN.

350.000

1,29

1,00

2. Các Khoản Mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): được tính theo quy định hiện hành.

Nội dung các Khoản Mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng Mục công trình xây dựng như các quy định hiện hành.

II. ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình điện áp dụng đơn giá khảo sát do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2362/QĐ-NLDK ngày 17/9/2003 thì được nhân với hệ số Điều chỉnh KKS = 1,76. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình Điện áp dụng đơn giá do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì Điều chỉnh với hệ số KKS như hướng dẫn tại bảng số 2, Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD .

2. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ % trong tổng dự toán công trình xây dựng: được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Điều chỉnh dự toán chi phí quy hoạch phát triển điện lực:

Dự toán chi phí công tác lập quy hoạch phát triển điện lực xác định trên cơ sở tập Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ Công nghiệp được Điều chỉnh nhân với hệ số KQHĐ = 1,22.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả Điều chỉnh dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo các hướng dẫn trên và các quy định hiện hành.

2. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được Điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới.

3. Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - Tổng dự toán, dự toán thì dự toán xây dựng công trình và các Khoản Mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình được Điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

4. Những công trình, hạng Mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư Điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Vụ Năng lượng và Dầu khí – Bộ Công nghiệp để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c),
- Lưu VP, NLDK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6780/BCN-NLDK về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng chuyên ngành điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.970
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77