Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6468/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6468/BNN-TC
V/v kinh phí thực hiện Dự án tăng cường năng lực công tác khuyến nông

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia   

Sau khi xem xét Tờ trình số 647/TTr-KN-TC ngày 23/11/2010 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia v/v cấp bổ sung kinh phí Dự án tăng cường năng lực công tác khuyến nông thuộc Chương trình phát triển ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Kinh phí cấp bổ sung theo tổng mức dự án được duyệt

Trong quá trình xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, đơn vị chưa chủ động báo cáo các đơn vị, Bộ ngành liên quan về nguồn kinh phí cho Dự án tăng cường năng lực công tác khuyến nông nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí theo tổng mức của Dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, thời điểm năm ngân sách 2010, cũng như thời gian thực hiện dự án gần kết thúc, do đó kinh phí cấp bổ sung cho Dự án không có tính khả thi.

2. Kinh phí đã cấp cho Dự án, nhưng chưa thực hiện

Trong tổng kinh phí còn lại 4.063.343.000 đồng, đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia soát xét, đánh giá và lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện. Các nhiệm vụ được lựa chọn phải đảm bảo nằm trong phạm vi các danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1242/QĐ-BNN-KH ngày 29/4/2009 và Quyết định số 1335/QĐ-BNN-TC ngày 8/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (báo cáo);
- Vụ KH;
- Cục QLXDCT;
- Ban QLDA NN;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6468/BNN-TC ngày 29/11/2010 về kinh phí thực hiện Dự án tăng cường năng lực công tác khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.681

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!