Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6048/BNN-TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với chương trình FSPS II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6048/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6048/BNN-TC
V/v hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với chương trình FSPS II

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản

Trả lời công văn số 792/TCTS-KHTC ngày 14/10/2010 của Tổng cục Thủy sản về công tác quản lý tài chính đối với Chương trình FSPS II (Chương trình), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về công tác quản lý tài chính của Chương trình năm 2010: Thống nhất với đề nghị của Tổng cục Thủy sản. Theo đó, quy trình rút vốn viện trợ của Chương trình năm 2010 thực hiện theo Sổ tay Quản lý tài chính và mua sắm (bản tháng 12/2008): Ban Quản lý Chương trình lập đơn rút vốn tổng hợp quý của cả chương trình (bao gồm 4 hợp phần trung ương, cấp chương trình và các tỉnh tham gia dự án) gửi về Bộ (Vụ Tài chính) để ký duyệt gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại). Ban Quản lý Chương trình và các hợp phần trung ương lập báo cáo quyết toán năm (vốn viện trợ và vốn đối ứng) gửi Bộ (Vụ Tài chính) để xét duyệt theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) chủ trì, Tổng cục Thủy sản phối hợp trong việc xét duyệt quyết toán năm 2010 của Chương trình.

2. Về công tác quản lý tài chính của Chương trình từ năm 2011: Sổ tay Quản lý tài chính và mua sắm (bản điều chỉnh lần thứ 3, ban hành kèm theo công văn số 145/CV-FSPS II ngày 30/9/2010 của Ban Quản lý Chương trình FSPS II, có hiệu lực từ ngày 01/10/2010) đã điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chương trình khi Chương trình chuyển về Tổng cục Thủy sản quản lý theo Quyết định số 1725/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2011, Tổng cục Thủy sản sẽ ký duyệt đơn rút vốn tổng hợp của cả Chương trình để gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại). Đề nghị Tổng cục Thủy sản nghiên cứu, thực hiện theo Sổ tay Quản lý tài chính và mua sắm (bản điều chỉnh lần thứ 3) nêu trên. Về công tác quyết toán của Chương trình, Tổng cục thực hiện theo Quyết định số 1604/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp quản lý một số nhiệm vụ nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Tổng cục Thủy sản báo cáo Bộ xem xét, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Văn Tám (báo cáo);
- Cục QLN và TCĐN (Bộ Tài chính);
- Vụ HTQT;
- BQL Chương trình FSPS II;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG  




Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6048/BNN-TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với chương trình FSPS II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227