Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5867/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5867/VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 25/BC-BXD ngày 04 tháng 4 năm 2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của: Ngân hàng Chính sách xã hội (văn bản số 1508/NHCS-KHNV ngày 03 tháng 5 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4147/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017), BTài chính (văn bản số 6807/BTC-TCNH ngày 24 tháng 5 năm 2017) , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ quan liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4305/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo nêu trên.

3. Về các kiến nghị đối với các Tổ chức chính trị - xã hội: Giao Bộ Xây dựng trực tiếp gửi Báo cáo cùng với các kiến nghị đến các Tổ chức chính trị - xã hội để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kèm theo bản chụp văn bản số 25/BC-BXD ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

các Vụ: TH, TKBT, CN;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5867/VPCP-KTTH ngày 07/06/2017 kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


649

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167