Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 559/BTC-ĐT 2019 Hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018

Số hiệu: 559/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/BTC-ĐT
V/v hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, căn cứ văn bản số 1464/BTC-ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo thực hiện và kiến nghị phương án sử dụng nguồn dự phòng NSTW năm 2018; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Hỗ trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh (thành phố) Lạng Sơn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (chi tiết danh mục dự án và mức vốn theo phụ lục đính kèm).

Thời gian thực hiện và giải ngân dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án và gửi về Bộ Tài chính để theo dõi quản lý, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước tại địa phương để tổ chức kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định.

- Rút dự toán đối với số vốn hỗ trợ trên theo quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện, hoàn thành các dự án theo tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư.

3. Giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) Lạng Sơn:

- Thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Theo dõi riêng và định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, thanh toán vốn của các dự án nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn và Kho bạc Nhà nước biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở TC, KBNN tỉnh (thành phố) nêu trên;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT (200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 2018
(Kèm theo Công văn s
ố 559/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính)

 Đơn vị: triệu đồng

STT

Địa phương/Danh mục dự án

Mức hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018

4

LẠNG SƠN

10.000

 

Dự án di dân thành lập bản mới Nậm Xà, xã Đội Cấn

10.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 559/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 về hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!