Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5536/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5536/TCHQ-TXNK
V/v rà soát số dư trên TK tiền gửi tại KBNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tăng cường công tác quản lý ngân quỹ theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và việc sử dụng các tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước địa phương. Căn cứ Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điều 20 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác thu nộp ngân sách nhà nước:

- Chỉ đạo các Chi cục hàng tháng xử lý các chứng từ thu NSNN dứt điểm trước ngày cuối cùng của tháng do Kho bạc Nhà nước chuyển vào tài khoản tạm thu vì lý do sai sót, thiếu thông tin, … nên đơn vị chưa cập nhật vào chương trình KT599 để thanh khoản nợ thuế.

- Chỉ đạo Phòng Thuế XNK (hoặc phòng Nghiệp vụ), các Chi cục Hải quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu và xử lý số dư tại các tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước địa phương nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế, Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, đảm bảo đến thời điểm 31/12 hàng năm số dư trên tài khoản tiền gửi không được vượt quá mức quy định.

- Kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 1252/QĐ-BTC ngày 4/6/2008 của Bộ Tài chính về việc xử lý số dư thuế tạm thu trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan Hải quan.

- Kiểm tra việc kết chuyển số dư tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế của Hải quan, … nộp ngân sách nhà nước, việc chuyển số dư lệ phí Hải quan sang tài khoản chi nội bộ.

3. Công tác đối chiếu Kho bạc nhà nước:

Để phục vụ công tác quyết toán ngân sách hàng năm, các đơn vị thực hiện đối chiếu số thu nộp NSNN trong năm với Kho bạc địa phương theo quy định tại Chế độ kế toán thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Trước thời điểm 31/01 năm sau các đơn vị phối hợp với Kho bạc Nhà nước địa phương rà soát số thu nộp NSNN trong năm, kịp thời điều chỉnh các chứng từ thu NSNN (nếu có) báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để tổng hợp số thu toàn ngành và chuẩn bị số liệu phục vụ công tác kiểm toán quyết toán thu NSNN của ngành Hải quan.

Các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) kết quả công tác rà soát, xử lý dư trên tài khoản tiền gửi trước ngày 10 tháng sau (gửi kèm theo Báo cáo kế toán thuế XNK), đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ: huongntt@customs.gov.vn.

4. Công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3954/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2011 hướng dẫn thực hiện báo cáo nợ thuế theo mẫu mới và các công văn số 874/TCHQ-TXNK ngày 01/3/2011, số 1888/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2011, số 5070/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2011 về việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ thuế. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đơn vị không thực hiện đúng quy định về quản lý số dư các khoản tiền trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; các quy định về quản lý và thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5536/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2011 về rà soát số dư trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!