Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5484/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Như Huy
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5484/BXD-HĐXD
V/v xác định nguồn vốn để phân loại dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 447/DHG-LG ngày 28/9/2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc xác định nguồn vốn để phân loại dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 447/DHG-LG ngày 28/9/2020: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là doanh nghiệp cổ phần, có phần vốn của Nhà nước là 43,31% (cập nhật đến tháng 6/2020) do SCIC làm đại diện (sau đây viết tắt là DHG). DHG có kế hoạch triển khai dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG bằng nguồn vốn đầu tư từ 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (loại vốn bằng tiền tiến độ góp theo quy định).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 quy định hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác.

Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập danh để đầu tư theo quy định của pháp luật”; Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn hỗ trợ chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.”. Ngoài ra, Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.”.

Do vậy, đối với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là doanh nghiệp cổ phần, có phần vốn của Nhà nước là 43,31% và không phải là doanh nghiệp Nhà nước; việc triển khai đầu tư xây dựng dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được thực hiện theo hình thức đầu tư đối với dự án sử dụng vốn khác.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có phần vốn của Nhà nước là 43,31%, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 và các pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để báo cáo);
- CT Hoàng Quang Nhu (để báo cáo);
- Lưu: VP, HĐXD (LĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5484/BXD-HĐXD ngày 12/11/2020 xác định nguồn vốn để phân loại dự án Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214