Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 542/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 542/TTg-QHQT
V/v phê duyệt bổ sung Dự án của tỉnh Đắk Nông vào Danh mục yêu cầu IFAD tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1951/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông” do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ giai đoạn 2008-2012 với tổng kinh phí là 24 triệu USD, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Đồng ý về chủ trương tiếp tục vận động khoản vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Dự án trên.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng văn kiện Dự án, thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho IFAD biết về quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 542/TTg-QHQT ngày 02/04/2010 phê duyệt bổ sung Dự án của tỉnh Đắk Nông vào Danh mục yêu cầu Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91