Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4856/UBND-ĐTMT năm 2014 giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4856/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 22/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856 /UBND-ĐTMT
Về giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

- Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Công Thương; Sở Tư pháp;
- Thanh tra Thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố tại Công văn số 573/HĐTĐBT-KTĐ ngày 06 tháng 8 năm 2014 về đề xuất giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về chủ trương: cần phải tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án này và là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2014 và năm 2015 để sớm khởi công thực hiện các Dự án đầu tư, hạn chế việc phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng và gây bức xúc cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án do kéo dài công tác giải phóng mặt bằng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo:

1. Về nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Yêu cầu: đảm bảo bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để Ủy ban nhân dân các quận - huyện hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi đất, giải quyết dứt điểm trong những tháng cuối năm 2014 và năm 2015.

- Đối với các Dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, rà soát, đề xuất việc cân đối, điều chuyển, bố trí vốn (hoặc tạm ứng vốn) cho các Dự án; ưu tiên cho các Dự án đã kéo dài quá lâu, các Dự án trọng điểm, cấp bách của Thành phố, các Dự án trọng điểm, cấp bách của Trung ương trên địa bàn Thành phố.

- Đối với các Dự án sử dụng vốn ngân sách của Trung ương: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản đề nghị hoặc tổ chức làm việc với chủ đầu tư dự án và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để hoàn thành trong những tháng cuối năm 2014 và trong năm 2015 việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các Dự án này.

2. Về cân đối, điều chuyển và phê duyệt giá bán, giá thuê quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư:

Yêu cầu: đảm bảo việc cân đối, điều chuyển, phê duyệt giá bán, giá thuê nhà, đất phục vụ tái định cư phải kịp thời và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tái định cư của các hộ dân tại từng Dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố rà soát các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các quận - huyện về tái định cư để kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận, chỉ đạo hoặc chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện giải quyết theo thẩm quyền đã phân cấp. Trong quá trình giải quyết tái định cư nếu có liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án thì Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố có ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Về giải quyết các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt:

3.1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động rà soát các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt để chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện xem xét đề xuất, kết luận giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Các nội dung vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải rà soát tổng thể về tiến độ, về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước đây của dự án, xác định rõ nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận của người dân nhưng đảm bảo không làm phát sinh dắt dây đến các trường hợp đã giải quyết trước đây trong cùng Dự án và các Dự án khác trên địa bàn Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, giải quyết.

3.2. Trường hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã có Văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc thì yêu cầu các Sở, ngành chức năng của Thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố,…) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình để kịp thời xem xét có văn bản hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện hoặc báo cáo, đề xuất để Ủy ban nhân dân Thành phố kết luận, chỉ đạo giải quyết. Thời hạn giải quyết của các Sở, ngành không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân các quận - huyện hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.3. Về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc đối với các Dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 như sau:

a) Giải quyết chính sách đối với trường hợp chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phê duyệt tại các Dự án có Phương án bồi thường được duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014:

Giao Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố khẩn trương tổng hợp và báo cáo, đề xuất theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 679/TB-VP ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Giải quyết đối với các Dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc Quyết định thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 vẫn chưa có Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:

Chậm nhất đến cuối tháng 10 năm 2014, Chủ đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải hoàn thành việc rà soát để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, kết luận hướng giải quyết đối với các Dự án này theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và điểm a khoản 1 Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

c) Về lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian Ủy ban nhân dân Thành phố chưa ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2013:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã có hiệu lực thi hành, trong đó chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ có những quy định mới. Trong thời gian Thành phố chưa ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2013, nếu có trường hợp các Dự án đã nêu tại điểm b trên được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và áp dụng các mức hỗ trợ theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố tại Công văn số 4472/TNMT-KTĐ ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Đây là chủ trương quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai cho người trong diện phải di dời, giải tỏa, tái định cư để thực hiện các dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Lãnh đạo các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố và báo cáo kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT/VB) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4856/UBND-ĐTMT năm 2014 giải pháp để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117