Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/KHTC-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kế hoạch - Tài chính Người ký: Phạm Vũ Anh
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KHTC-TC
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cục Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán thuc BTài chính tiếp tục tổ chức thực hiện theo Công văn số 14446/BTC-KHTC ngày 26/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư s61/2017/TT-BTC đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và tổng hợp báo cáo công khai ngân sách theo mẫu biểu như sau:

1. Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo biểu số 1 (đối với đơn vị dự toán cấp trên) và biểu số 2 (đối với đơn vị sử dụng ngân sách) ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

2. Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng quý, 6 tháng, cả năm: Thực hiện theo biểu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

3. Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo biểu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của B Tài chính.

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Lưu: VT, TC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm V
ũ Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46/KHTC-TC ngày 19/02/2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 90/2018/TT-BTC đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255