Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 438/UBND-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 438/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 03/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/UBND-XDCB
Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Quảng Bình, ngày 03 tháng5 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2013, như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình:

- Công bố tại Công văn 2304/UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công KđcNC = 1.650.000đ/350.000đ = 4,714. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công KđcNC = 1.800.000đ/350.000đ = 5,142.

- Công bố kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 và Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công KđcNC = 1.650.000đ/1.400.000đ = 1,1785. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công KđcNC = 1.800.000đ/1.400.000đ = 1,285 ((1.800.000đ/1.550.000đ) x (1.550.000đ/1.400.000đ)).

b. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng không lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình, thì hệ số điều chỉnh nhân công bằng mức lương tối thiểu mới tại các vùng chia cho mức lương tối thiểu các vùng tại thời điểm dự toán được phê duyệt.

2. Chi phí máy thi công được điều chỉnh trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí nhân công tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh với chi phí nhân công tại thời điểm dự toán đã được phê duyệt.

Chênh lệch chi phí nhân công điều khiển máy thi công giữa hai thời điểm: Qnc= C(A)*Mnc*( NC2 – NC1).

- Qnc: Chênh lệch nhân công của máy thi công loại A.

- C(A): Số ca máy của loại máy thi công loại A.

- Mnc : Định mức nhân công của từng loại máy thi công A;

- NC1 : Giá nhân công sử dụng trong dự toán đã được phê duyệt.

- NC2 : Giá nhân công tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh.

3. Căn cứ để điều chỉnh là dự toán của công trình được phê duyệt. Giá dự toán được bổ sung phải giảm theo tỷ lệ trúng thầu hoặc chỉ định thầu (đối với các công trình đã đấu thầu hoặc chỉ định thầu).

4. Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp các tổ chức tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình xác nhận những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013 trở về sau để tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về số liệu thực hiện điều chỉnh dự toán theo quy định. Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư được duyệt, thì chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Những khối lượng thực hiện chậm tiến độ do lỗi nhà thầu từ ngày 01/01/2013 trở về sau thì không được điều chỉnh.

5. Đối với các công trình đã được chỉ định thầu, nếu giá trị xây lắp của công trình sau khi điều chỉnh vượt trên mức chỉ định thầu theo quy định thì cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu giá trị xây lắp bổ sung và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện.

Các khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tính theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 438/UBND-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.457
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192