Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4260/BTC-HCSN năm 2017 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4260/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4260/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể ở Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn s 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1033/VPCP-TCCV ngày 09/2/2017 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được giao thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi và mức chi:

a) Chi hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử về nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, các tài liệu, thông tin liên quan đến vị trí chức danh tuyển chọn:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

b) Chi các nội dung liên quan đến công tác hướng dẫn thi (chi thù lao cho giảng viên hướng dẫn thi, chi thuê hội trường,...):

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

c) Chi các nội dung liên quan tổ chức thi (chi công tác ra đề thi; chi hoạt động của hội đồng thi; chi cho công tác coi thi; chi cho công tác chấm thi; chi thẩm định, phúc khảo bài thi,...):

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch s 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

d) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sơ kết, tổng kết; chi đi công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án:

Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Chi các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện Đề án: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (về đấu thầu, về thủ tục hóa đơn, chứng từ...) và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn kinh phí và lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án:

a) Kinh phí thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyn chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành phù hợp với nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của đối tượng tuyển chọn.

b) Lập dự toán:

Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án tại các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Riêng kinh phí thực hiện Đề án năm 2017, đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

c) Phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án:

Căn cứ số kinh phí được giao, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Các nội dung hướng dẫn tại công văn này được thực hiện trong thời gian triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với các Bộ, ban, ngành, địa phương không được chọn thực hiện thí điểm nhưng có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thực hiện bổ nhiệm lần đu thông qua tuyển chọn thì được áp dụng các nội dung hướng dẫn tại công văn này để triển khai thực hiện.

c) Khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để áp dụng tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4260/BTC-HCSN năm 2017 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44