Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3893/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3893/BNN-PC
V/v báo cáo kết quả thi hành Luật TNBT của Nhà nước năm 2010

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trả lời công văn số 3759/BTP-PLDSKT ngày 22/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Chương trình, kế hoạch triển khai thi hành luật

Thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 21/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BNN-PC ngày 21/01/2010 ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1565/CT-TTg (sau đây viết tắt là kế hoạch 178). Một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ đã đưa nội dung triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hoặc hoạt động thanh tra năm 2010 (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thanh tra Bộ). 

2. Các hoạt động thực tế đã được triển khai

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ kinh tế chuyên ngành, không được cơ quan cấp trên giao thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, do vậy Bộ triển khai công tác này theo văn bản của cơ quan cấp trên và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động quán triệt, tổ chức triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chỉ thị 1565/CT-TTg đến cán bộ công chức của đơn vị. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn một số nội dung cơ bản về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho Chánh thanh tra, Thanh tra viên các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Tổng cục, Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ (300 lượt người), Lãnh đạo và Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và cán bộ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ (230 lượt người).

Một số Cục thuộc Bộ đã ban hành văn bản yêu cầu cán bộ công chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, tránh sai sót dẫn tới việc phải giải quyết yêu cầu bồi thường (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản); chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Cục và các đơn vị trực thuộc (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản).

- Công tác rà soát các quyết định, hành vi hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan rà soát, lập danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đến nay đã có 40 đơn vị có báo cáo kết quả tự rà soát gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp. Công tác rà soát các hành vi hành chính, quyết định hành chính có thể phát sinh bồi thường nhà nước sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện thường xuyên.

- Việc bố trí kinh phí đảm bảo công tác bồi thường Nhà nước: Tại kế hoạch số 178, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị hàng năm xác định nhu cầu kinh phí và lập dự toán ngân sách cho công tác bồi thường nhà nước gửi về Vụ tài chính để tổng hợp dự toán, xét duyệt, quyết toán kinh phí theo quy định. Tuy nhiên, Chỉ thị số 1565/CT-TTg và kế hoạch số 178 ban hành sau thời điểm lập kế hoạch ngân sách năm 2010 nên các đơn vị thuộc Bộ chưa lập dự toán kinh phí năm 2010 cho công tác bồi thường nhà nước.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Trong năm 2010, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được đơn đề nghị bồi thường nào theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG

1. Phân công trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quản lý Nhà nước về bồi thường

Tại kế hoạch 178, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước cho các đơn vị, cụ thể:

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp báo cáo về công tác bồi thường của nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

- Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì rà soát các quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; là đơn vị đầu mối giúp Bộ hướng dẫn thủ tục giải quyết bồi thường Nhà nước cho các đơn vị; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho cán bộ;

- Vụ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác bồi thường Nhà nước, tổng hợp dự toán, xét duyệt quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường Nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

- Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ tự rà soát các quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị mình; phân công cán bộ theo dõi, thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; thực hiện giải quyết bồi thường nhà nước khi có đơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị hại liên quan đến hoạt động của đơn vị. Tại các Tổng cục, Cục đầu mối thực hiện công tác này là Phòng Thanh tra – Pháp chế hoặc Văn phòng.

2. Công tác bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường

Tại Quyết định 178, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ phân công 01 Lãnh đạo và 02 chuyên viên có nhiệm vụ theo dõi, giải quyết yêu cầu bồi thường khi có phát sinh trường hợp cán bộ, công chức của đơn vị mình có hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đến nay, mỗi vị đã cử 01 đồng chí Lãnh đạo và 01-02 chuyên viên giúp việc về công tác bồi thường Nhà nước. Tuy nhiên, việc phân công cán bộ nói trên lấy từ nguồn cán bộ hiện có của từng đơn vị, không có việc bổ sung thêm biên chế cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường, cán bộ được phân công hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

IV. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Khó khăn, vướng mắc

- Hiện tại việc xác định các hành vi hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước theo Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn chung chung, cần hướng dẫn thể để các đơn vị thuộc Bộ xác định chính xác các quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể phát sinh bồi thường nhà nước.

- Chưa có văn bản hướng dẫn việc xây dựng dự trù kinh phí cho hoạt động bồi thường nhà nước.

- Bồi thường nhà nước là vấn đề mới nên công chức thực hiện còn bỡ ngỡ, chưa đủ kiến thức, trình độ để có thể xử lý ngay những trường hợp yêu cầu bồi thường nhà nước. Lực lượng cán bộ này cần phải được tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

- Tại các Bộ kinh tế chuyên ngành không có biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bồi thường.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước áp dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Kiến nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính liên tịch ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc tính toán, xác định nhu cầu kinh phí và lập dự toán ngân sách cho công tác bồi thường Nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3893/BNN-PC báo cáo kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 23/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123