Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 388/UBND-KTTH năm 2015 về thông báo các nội dung quy định tại Quyết định 30/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không còn hiệu lực thi hành do Tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 388/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Liên Khoa
Ngày ban hành: 27/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/UBND-KTTH
V/v thông báo các nội dung quy định tại Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh không còn hiệu lực thi hành

Hậu Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Trong thời gian chờ Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số nội dung quy định tại Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không còn hiệu lực thi hành (do trái với quy định mới), cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ “Điều 4. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng” tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng năm 2014, Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

2. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

3. Bãi bỏ “Khoản 4 Điều 5. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán các chi phí” tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh. Nội dung này thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được phân cấp cho UBND cấp huyện, trước khi quyết định đầu tư dự án phải có thẩm định và thỏa thuận nguồn vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 và Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTH . TĐ
E\2015\CV\SKH_thong bao noi dung
het hieu luc QĐ30_2010

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 388/UBND-KTTH năm 2015 về thông báo các nội dung quy định tại Quyết định 30/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không còn hiệu lực thi hành do Tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62