Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 386/TTCP-C.IV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 25/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/TTCP-C.IV
V/v Đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 đã giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước.

Để chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản thuộc diện nêu trên trong phạm vi quản lý của mình tại thời điểm 31/3/2019 (Theo phụ lục số 01 gửi kèm).

2. Bộ Nội vụ cung cấp thêm thông tin về đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (không trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội) và số lượng vị trí công tác có chức vụ tương đương Giám đốc sở trở lên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp này tại thời điểm 31/3/2019 (Theo phụ lục số 02 gửi kèm).

Văn bản cung cấp thông tin đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ qua hộp thư điện tử cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn trước ngày 10/4/2019.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan (Trường hợp cn thiết đề nghị liên hệ với Cục Phòng, Chng tham nhũng, Thanh tra Chính phủ qua s điện thoại 08048230, 0913340000)

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm;
- Thanh
tra Bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VT, C.IV.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA

Nguyễn Văn Thanh

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Văn bản số: 386/TTCP-C.IV ngày 25/3/2019 của Thanh tra Chính phủ)

Tên Bộ cơ quan, địa phương:
…………………………………

……Ngày….tháng…..năm 2019

 

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP GIỮ CHỨC VỤ TỪ GIÁM ĐỐC SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN

TT

CHỨC VỤ

S NGƯỜI

I

THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CP

 

1

Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

2

Tng cục trưởng

 

3

Tương đương Tổng Cục trưởng:

 

 

+ Trong khối hành chính

 

 

+ Trong khối sự nghiệp

 

 

+ Trong doanh nghiệp nhà nước

 

4

Phó Tổng Cục trưởng

 

5

Tương đương Phó Tổng cục trưởng

 

 

+ Trong khi hành chính

 

 

+ Trong khối sự nghiệp

 

 

+ Trong doanh nghiệp nhà nước

 

6

Cục trưởng trực thuộc Bộ

 

7

Vụ trưởng trực thuộc Bộ

 

8

Tương đương Cục trưởng, Vụ trưởng trực thuộc Bộ

 

 

+ Trong khối hành chính

 

 

+ Trong khối sự nghiệp

 

 

+ Trong doanh nghiệp nhà nước

 

9

Cục trưởng trực thuộc Tng Cục

 

10

Vụ trưởng trực thuộc Tng Cục

 

11

Tương đương Cục trưởng, Vụ trưởng trực thuộc Tổng Cục

 

 

+ Trong khối hành chính

 

 

+ Trong khối sự nghiệp

 

 

+ Trong doanh nghiệp nhà nước

 

II

THUỘC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

1

Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Giám đốc Sở

 

3

Tương đương Giám đốc sở

 

 

+ Trong khối hành chính

 

 

+ Trong khối sự nghiệp

 

 

+ Trong doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

(Ký, đóng du)

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Văn bản s: 386/TTCP-C.IV ngày 25/3/2019 của Thanh tra Chính phủ)

BỘ NỘI VỤ
-------

Hà Nội, ngày….tháng….năm 2019

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
(Không trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội)
-------

TT

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

S LƯỢNG VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ CHỨC VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG GIÁM ĐỐC SỞ TRỞ LÊN

(1)

(2)

(3)

I

CƠ QUAN

 

1

 

 

2

 

 

...

 

 

II

T CHỨC

 

1

 

 

2

 

 

 

 

III

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

1

 

 

2

 

 

 

 

IV

DOANH NGHIP NHÀ NƯỚC

 

1

 

 

2

 

 

...

 

 

 

 

(Ký, đóng du)

 

Ghi chú: Trường hợp không có thông tin theo yêu cầu tại cột (3) thì ghi rõ là "không có thông tin"./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124