Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3561/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3561/VPCP-ĐP
V/v triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế.

 

Để bảo đảm các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long tại các quyết định: Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008, Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008, Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008, Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 6 năm 2009 phải ban hành quy định hướng dẫn cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 về điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tất cả giáo viên mầm non, mẫu giáo và cán bộ y tế thôn, bản quy định tại các Quyết định nói trên đều được hưởng mức hỗ trợ như nhau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, KGVX, PL;
- Lưu: VT, ĐP (5).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3561/VPCP-ĐP ngày 29/05/2009 về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157