Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2996/BGDĐT-KHTC 2017 cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo

Số hiệu: 2996/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/BGDĐT-KHTC
V/v cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Quốc Hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp các số liệu liên quan với các nội dung như sau:

Báo cáo số liệu học sinh, quy mô học sinh; ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016 (chi tiết theo biểu mẫu gửi kèm)

Báo cáo kèm theo biểu mẫu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Email: khaosatngansachgiaoduc@moet.edu.vn trước ngày 15/7/2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Huy, số điện thoại 0912383960.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, cục (để phối hợp);
- Trung tâm Truyền thông giáo dục;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 


Mu: TINH001

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………

Năm: ………………………. (Biu này được lập theo từng năm từ 2011 đến 2016)

ĐVT: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Giáo dục khác (đại học, sau đi hc...)

Dạy nghề

1

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

2

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

 

 

 

2,1

Giao tự chủ, trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Chi thanh toán cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Chi phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập (chi khác)

 

 

 

 

 

 

2,2

Không tự chủ, trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Chi thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Chi thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

3

CHI CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN (CHÍNH SÁCH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH)

 

 

 

 

 

 

3,1

Chương trình, DA ………….

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

…….

…………………………………

 

 

 

 

 

 

3....

Chi dự án ODA

 

 

 

 

 

 

3....

D án …………………………

 

 

 

 

 

 

3....

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

3....

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

……

…………………………………

 

 

 

 

 

 

4

CHI CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN (CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH)

 

 

 

 

 

 

4,1

Chương trình DA …………..

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Chi đầu tư phát trin

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

…….

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Chi dự án ODA

 

 

 

 

 

 

4....

D án ………………..............

 

 

 

 

 

 

4....

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

4....

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

…….

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Họ và tên, chữ ký)

………., ngày….tháng….năm
Thủ trưởng đơn vị
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Mẫu: TINH002

SỐ LIỆU CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC CƠ SỞ GD&ĐT Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO CẤP HỌC

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

Cấp học

Số học sinh, sinh viên (người)

Loại phòng và giá trị tài sản theo sổ sách kế toán

Phòng học

Phòng tin học ngoại ngữ

Phòng thực hành

Phòng làm việc giáo viên

Phòng vệ sinh

Phòng khác

Số lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

Số lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

Số lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

Số lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

Số lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

S lượng (phòng)

Giá trị (Tr. đồng)

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu hc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đi hc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu hc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đi hc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng, Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

(Họ và tên, chữ ký)

………., ngày….tháng….năm
Thủ trưởng đơn vị
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2996/BGDĐT-KHTC ngày 13/07/2017 về cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


195

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91