Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2971/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2971/TCHQ-KTTT
V/v triển khai quy trình thí điểm Thu nộp NSNN qua Kho bạc NN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 15/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành và thực hiện thí điểm quy trình thu NSNN qua KBNN tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương nhằm thử nghiệm, hoàn thiện ứng dụng, quy trình trước khi triển khai diện rộng. Để phù hợp với quy trình vận hành trong ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

1- Về quy trình nghiệp vụ:

1.1- Quy trình thu thuế:

- Quy trình thu thuế tại Kho bạc, Ngân hàng:

+ Đối với các Chi cục chưa tham gia thí điểm Quy trình thu thuế, thu tiền mặt bằng giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc thực hiện thu thuế như quy định hiện tại.

+ Đối với các Chi cục Hải quan đã tham gia thí điểm Quy trình thu thuế thực hiện theo điểm 1.2, 2, 3 mục I phần B Quyết định 1068/QĐ-BTC. Theo quy trình, người nộp thuế đến nộp thuế qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc nhà nước không gửi Giấy Báo có từng trường hợp cho cơ quan Hải quan, thay bằng cuối ngày chuyển cơ quan Hải quan Bảng kê chứng từ nộp thuế (theo mẫu số 04/BKNT Quyết định 1068/QĐ-BTC). Cơ quan Hải quan sẽ tự in chứng từ phục hồi trong hệ thống.

Chứng từ phục hồi là chứng từ kế toán chứng minh số tiền người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách. Vì vậy, yêu cầu đơn vị cử người có trách nhiệm để in, đối chiếu với bảng kê chứng từ nộp thuế và quản lý chặt chẽ đối với chứng từ phục hồi này như biên lai thu thuế.

- Quy trình thu thuế bằng tiền mặt tại cơ quan thu: thực hiện theo điểm 4.1.b, 4.2, 4.3 mục I phần B Quyết định 1068/QĐ-BTC: trường hợp này chỉ áp dụng đối với đơn vị không có điểm thu kho bạc, hoặc số tiền nhỏ mà người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

1.2- Một số thay đổi và vướng mắc khi áp dụng quy trình:

- Trường hợp người nộp thuế viết giấy nộp tiền nộp nhiều loại thuế cho nhiều tờ khai Hải quan, các dợn vị hướng dẫn người nộp thuế bổ sung Bảng kê chi tiết số thuế theo từng loại thuế, từng tờ khai hải quan kèm theo giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (theo mẫu bảng kê đính kèm);

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt được cập nhật vào hệ thống tương ứng nộp tiền cho một tờ khai duy nhất. Trường hợp người nộp thuế viết giấy nộp tiền nộp cho nhiều loại thuế của nhiều tờ khai, thì trên giấy nộp tiền phải thể hiện số bảng kê nộp thuế. Vì vậy khi Hải quan in chứng từ phục hồi trên mẫu số 05/NS, 06/NS, 07/NS, 08/NS, 09A/NS, 09B/NS tại dòng "Tờ khai Hải quan (Bảng kê) số "bỏ cụm từ" (Bảng kê), hoặc ghi đồng thời Tờ khai Hải quan số: ..... ngày...... Bảng kê (nếu có) số:........ ngày ... .............

- Cuối ngày, kế toán thuế in chứng từ phục hồi và đối chiếu với Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số: 11/BK- GNT). Trường hợp số liệu hoặc thông tin chưa chính xác thì ngay sáng ngày làm việc tiếp theo đơn vị có thông tin điều chỉnh với Kho bạc nhà nước. Bảng kê chứng từ nộp ngân sách được bảo quản và lưu riêng; Chứng từ phục hồi sẽ lưu cùng hồ sơ Hải quan.

Trong thời gian đầu chương trình vận hành chưa thông suốt, hoặc khi cơ quan Hải quan không in được chứng từ phục hồi thì đơn vị yêu cầu Kho bạc nhà nước in; Trường hợp cơ quan Hải quan và kho bạc cùng không in được chứng từ phục hồi thì Cục Hải quan cho sao y Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số: 11/BK-GNT) để lưu kèm hồ sơ.

1.3- Về bộ mã dùng chung và bộ mã Hải quan:

Để thực hiện quy trình quản lý thu ngân sách qua KBNN thì các đơn vị phải sử dụng bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Tài chính cấp. Hiện bộ mã Hải quan đang sử dụng đã chi tiết đến cấp Đội và cấp chi cục hải quan, nhưng không theo vị trí địa lý nên không trùng với Bộ mã dùng chung của Bộ Tài chính. Vì vậy, trên giấy nộp tiền các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp sẽ kê khai 1 trong 2 loại mã.

Người nộp thuế có thể khai thác Bộ mã hải quan tại tờ khai Hải quan, hỏi trực tiếp cán bộ hải quan tại Chi cục, hoặc có thể tra cứu trên trang Web hải quan.

2- Mô hình trao đổi thông tin danh sách từ khai nợ thuế và số thuế đã thu:

- Tại mục 1 - Quy trình trao đổi danh mục dùng chung, Tổng cục Hải quan nhận danh mục dùng chung lần đầu và các lần bổ sung tiếp theo vào hệ thống tác nghiệp tại Tổng cục Hải quan. Từ hệ thống tác nghiệp của Tổng cục Hải quan truyền toàn bộ danh mục dùng chung xuống cho các đơn vị cấp Cục và từ cấp Cục truyền xuống cấp chi cục.

- Tại mục 4 - Quy trình trao đổi số thuế đã thu. Thông tin về số thuế đã thu được truyền từ trung tâm trao đổi trung ương về Tổng cục Hải quan. Sau đó từ Tổng cục Hải quan truyền xuống các Cục Hải quan tỉnh thành phố và các Cục Hải quan truyền tiếp xuống các Chi cục Hải quan. Vì mô hình trao đổi chứng từ của Hải quan không giống như cơ quan Thuế, Kho bạc NN là từ trung tâm trao đổi trung ương truyền trực tiếp xuống các đơn vị cấp tỉnh.

3- Hướng dẫn nhập liệu thông tin nhận được từ Kho bạc vào hệ thống KT559

Các giấy nộp tiền (GNT) nhận từ Kho bạc được truyền từ Tổng cục Hải quan xuống các đơn vị thông qua công tác truyền nhận số liệu kế toán hàng ngày.

3.1. Nhập GNT nhận từ Kho bạc cho GNT liên quan tờ khai.

B01: Để nhập GNT nhận về từ kho bạc nhấn vào nút Tìm GNT nhận từ KB

Sơ đồ (Tham khảo)

B02: Sau đó nhập các thông tin về tờ khai như hình vẽ và nhấn nút Tìm chứng từ

Sơ đồ (Tham khảo)

B03: Sau đó nhấn nút Chấp nhận thông tin sẽ xuất hiện như hình sau:

Sơ đồ (Tham khảo)

B04: Sau khi kiểm tra các thông tin về giấy nộp tiền kho bạc đúng nhấn nút Cập nhật.

B05: Nếu sau khi thực hiện bước B03 chương trình thông báo không tìm thấy tờ khai thì GNT này được hiểu là trường hợp thu hộ các đơn vị bạn.

3.2. Nhập GNT nhận từ Kho bạc cho GNT không liên quan tờ khai.

Thực hiện các thao tác tương tự như điểm 1.

3.3. Nhập GNT nhận từ Kho bạc cho GNT lệ phí Hải quan.

Sơ đồ (tham khảo)

Thực hiện các thao tác tương tự như điểm 1.

3.4. Nhập GNT nhận từ Kho bạc cho GNTPVPHC

Sơ đồ (tham khảo)

Thực hiện các thao tác tương tự như điểm 1.

Quy trình quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm tại Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sẽ chính thức thực hiện kể từ ngày ký công văn hướng dẫn. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế tại nơi làm thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết và triển khai thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2971/TCHQ-KTTT ngày 25/06/2008 về việc triển khai quy trình thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!