Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2963/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2963/UBND-TH
V/v Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN

Long Xuyên, ngày 17 tháng 10 năm 2005

 

Kính gửi:

  - Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh
  - UBND các huyện, thị xã và thành phố

 

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, thời gian lao động và trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân kèm theo Quyết định số 2602/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005.

Để Chương trình trên đi vào cuộc sống và có kết quả thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt các công việc sau:

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ ý nghĩa và mục đích của chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là công việc thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của địa phương, cơ quan và đơn vị.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể phát động và triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình với các tiêu chí và giải pháp cụ thể, gởi về UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 30/10/2005.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Sở Tài chính - cơ quan thường trực thực hiện Chương trình và Văn phòng UBND tỉnh. Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng, TT trực thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu VP.

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Hồ Việt Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2963/UBND-TH ngày 17/10/2005 UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!