Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2698/BCT-ĐTĐL 2020 hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Số hiệu: 2698/BCT-ĐTĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chính thức giảm giá điện do ảnh hưởng của Covid-19

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 2698/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019.

- Khách hàng sử dụng điện các ngành sản xuất, kinh doanh: được giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định 648.

- Các cơ sở lưu trú du lịch: được giảm giá điện từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư,..: được giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác nêu tại Quyết định 648.

- Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định 648/QĐ-BCT đối với các khu công nghiệp, chợ.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện là 03 tháng:

- Đối với điện sinh hoạt: áp dụng với sản lượng điện sử dụng có chu kỳ bắt đầu trong tháng 4, 5, 6/2020 tương đương với kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6, 7/2020.

- Đối với điện ngoài sinh hoạt: thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/BCT-ĐTĐL
V/v htrợ giảm giá đin, gim tin điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Đi
n lực Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020, xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công văn số 2015/EVN-KD ngày 01 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 2288/EVN-KD ngày 14 tháng 4 năm 2020, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban Qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 như sau:

1. Giảm giá bán điện:

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lđiện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lbình quân và quy định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán Iđiện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá đin từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch v-sinh hot: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn đin tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Giảm tiền đin (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chng dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhim Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tin điện cho các khách sạn được dùng đcách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

3. Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi ch shàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

- Đối với các khách hàng sử dụng đin ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): Thực hin từ kỳ hóa đơn gần nht kể từ ngày ban hành Công văn này.

- Đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: EVN, các Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn chỉ đạo chi tiết, đảm bo việc thực hiện giảm giá điện, giảm tin điện đúng đối tượng, thời gian theo hướng dẫn tại Công văn này và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

4. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán đin theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, EVN và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghip đgiải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Ban Chỉ đạo Quc gia phòng chng dịch bệnh Covid-19 (để p/h);
-
Văn phòng Chính phủ;
- B
ộ trưởng (để b/c);
-
Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Công an. Quốc phòng, Thông tin & Truyền thông (để p/h);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đ p/h);
- Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tổng c
ông ty Điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2698/BCT-DTDL
Re: Electricity price reduction and discounts for customers affected by Covid-19

Hanoi, April 16, 2020

 

To:

- Provincials Departments of Industry and Trade;
- Vietnam Electricity (EVN).

Pursuant to the Government’s Resolution No. 41/NQ-CP dated April 09, 2020; in consideration of EVN’s proposals in Official Dispatch No. 2015/EVN-KD dated April 01, 2020 and Official Dispatch No. 2288/EVN-KD dated April 14, 2020; in consideration of opinions of the Ministry of Finance, the Ministry of Justice and Commission for Management of State Capital at Enterprises (CMSC), the Ministry of Industry and Trade issues a document on electricity price reduction and discounts to assist customers overcoming difficulties caused by Covid-19 pandemic. To be specific:

1. Price reduction:

- 10% reduction will apply to the retail rates for commercial customers and industrial customers in Decision No. 648/QD-BCT dated March 20, 2019 for peak, shoulder and off-peak periods.

- 10% reduction will apply to retail rates of level 1 to 4 for residential customers in Decision No. 648/QD-BCT.

- Retail rates for industrial customers will apply to tourist accommodation establishments (according to the 2017’s Law on Tourism and relevant laws) instead of commercial rates.

- Wholesale rates in rural areas, dormitories or residential clusters; wholesale rates for commercial-residential complexes: 10% reduction will apply to residential rates of level 1 to 4; 10% reduction will apply to wholesaling of electricity for other purposes according to Decision No. 648/QD-BCT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Discounts (before tax) for EVN’s customers that participating in Covid-19 control:

- 100% discount will be given to quarantine facilities other than hotels, treatment facilities for suspected cases and confirmed cases of Covid-19.

- 20% discount will be given to health facilities where suspected cases and confirmed cases of Covid-19are examined, tested and treated.

- 20% discount will be given to hotels that are used for quarantine of suspected cases and confirmed cases of Covid-19.

The list of facilities eligible for discounts shall be provided for electricity supply units by National Steering Committee for Covid-19 Control, the Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security and the People’s Committees of provinces.

3. Total reduction and discount period is 03 months. To be specific:

- For residential customers, the reduced prices will apply to the billing periods of May, June and July 2020 for the cycles that begin in April, May and June respectively.

- For non-residential customers (industrial, commercial, administrative, etc.): from the nearest billing period from the issuance date of this document.

- For tourist accommodation establishments: EVN and Provincial Departments of Industry and Trade shall issue detailed instructions according to the situation in each province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provincial Departments of Industry and Trade and EVN shall provide detailed instructions on electricity price reduction and discounts according to this document for relevant units.

Difficulties that arise during the implementation of this document should be reported by EVN and Provincial Departments of Industry and Trade to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance, CMSC or the Prime Minister for consideration./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/04/2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.621

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.63.130