Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2486/UBND-TMXDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2486/UBND-TMXDCB
V/v phê duyệt phương thức quản lý tài chính

Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được tờ trình số: 2540/TTr-STC ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Sở Tài chính về việc trình phê duyệt phương thức quản lý tài chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương thức quản lý tài chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh do Sở Tài chính trình tại tờ trình số 2540/TTr-STC ngày 31 tháng 10 năm 2005.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể cho đơn vị để biết và thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (3b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN-MT.
- Vp ĐKQSDĐ cấp tỉnh;
- Chánh – Phó Vp nghiên cứu (để biết);
- N/c khối TM, TH.
- Lưu: VT, TXK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2486/UBND-TMXDCB ngày 03/11/2005 phê duyệt phương thức quản lý tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.282

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!