Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 228/TANDTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 09/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/TANDTC-KHTC
V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công theo Công văn số 43/TADNTC-KHTC ngày 16/3/2022 và tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo Công văn số 34/TANDTC-KHTC ngày 24/02/2023 của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát, khẩn trương ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

3. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

4. Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

5. Đối với các cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án “Bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, đề nghị chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc đấu giá khi thực hiện giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. Nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2023 đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đưa vào kế hoạch kiểm tra hàng năm, tổ chức kiểm tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra vi phạm; kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm, đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 với Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính).

- Nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

- Tổ chức thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công; chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao đối với các vi phạm xảy ra tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt nghiêm túc xử lý các trường hợp tự ý cho mượn, cho thuê điều chuyển, chuyển giao trụ sở làm việc mà không báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và chưa được Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân phê duyệt.

- Định kỳ hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Tòa án nhân dân tối cao bao gồm danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tài sản.

7. Khẩn trương kiện toàn nhân sự về công tác quản lý tài sản công tại đơn vị, đảm bảo năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện việc đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

8. Tiếp tục chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu thường niên đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý trong Phần mềm Quản lý tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân đảm bảo đúng nội dung, thời hạn, chịu trách nhiệm về tính logic, thống nhất, đầy đủ, bảo mật của dữ liệu tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân trong Phần mềm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Đẩy mạnh việc sử dụng, khai thác thông tin trong Phần mềm Quản lý tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân thay thế thông tin dạng giấy.

9. Giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm tra định kỳ hàng năm đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành và Công văn số 5783/BTC-QLCS ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 159/TANDTC-KHTC ngày 19/6/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của hệ thống Tòa án nhân dân; Tổng hợp kết quả kiểm tra vào báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn.

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Du - PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Lưu VT TATC, Cục KHTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 228/TANDTC-KHTC ngày 09/08/2023 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!