Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC năm 2017 yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2228/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/LĐTBXH-KHTC
V/v yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Rà soát số xe ô tô chuyên dùng hiện có để bố trí sử dụng, mua sắm bổ sung theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định tại Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo) và các văn bản khác có liên quan.

Trường hợp sau khi rà soát xe ô tô chuyên dùng hiện đang quản lý, sử dụng so với số lượng, chủng loại xe ô tô nêu tại Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo phụ lục đính kèm trước ngày 30/6/2017 để Bộ tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh theo quy định.

2. Đối với các đơn vị đã được bố trí kinh phí trong dự toán năm 2017 để mua xe ô tô chuyên dùng: Trình Bộ phê duyệt mua xe ô tô chuyên dùng đảm bảo định mức xe ô tô đã thỏa thuận với Bộ Tài chính tại Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo). Trường hợp số lượng xe ô tô hiện có đã vượt hoặc bằng định mức thì dừng không mua sắm xe ô tô; đồng thời rà soát, trình Bộ điều chỉnh dự toán đã bố trí mua xe ô tô sang mua sắm, sửa chữa tài sản khác hoặc điều chỉnh giảm dự toán theo quy định trước ngày 20/6/2017. Trên cơ sở dự toán được điều chỉnh, trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản trước ngày 30/6/2017. Sau ngày 30/6/2017 các khoản kinh phí này chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản khác có liên quan thì dừng triển khai và bị thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng


PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2228/LĐTBXH-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

I. Thống kê số lượng xe ô tô chuyên dùng hiện có

TT

Tên, s lượng, chủng loại xe (số chỗ ngồi, tải trọng theo đăng ký xe); số cầu (01 cầu hoặc 02 cầu)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Biển kiểm soát

Số km đi

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Nguồn kinh phí

Mục đích sử dụng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đề nghị bổ sung hoặc sửa đổi chủng loại, mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng so với định mức tại Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính

TT

Tên, số lượng, chủng loại xe (số chỗ ngồi, tải trọng); số cầu (01 cầu hoặc 02 cầu)

Mục đích sử dụng, lý do đề nghị bổ sung, sửa đổi

1

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

………, ngày     tháng      năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2228/LĐTBXH-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

I. Thống kê số lượng xe ô tô chuyên dùng hiện có

TT

Tên, s lượng, chủng loại xe (số chỗ ngồi, tải trọng theo đăng ký xe); số cầu (01 cầu hoặc 02 cầu)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Biển kiểm soát

Số km đi

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Nguồn kinh phí

Mục đích sử dụng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đề nghị bổ sung số lượng hoặc sửa đổi chủng loại, mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng so với định mức tại Công văn số 6758/BTC-QLCS ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính

TT

Tên, số lượng, chủng loại xe (số chỗ ngồi, tải trọng); số cầu (01 cầu hoặc 02 cầu)

Mục đích sử dụng, lý do đề nghị bổ sung, sửa đổi

1

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

………, ngày     tháng      năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC năm 2017 yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146