Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 222/SXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 222/SXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Hậu Thành
Ngày ban hành: 26/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/SXD-QLN
V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh.

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 10/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện quy định này, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc lập, quản lý hồ sơ và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành trên địa bàn:

Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành phải có trách nhiệm lập, theo dõi và lưu trữ hồ sơ quản lý theo nội dung tại Điều 5 của Quyết định 02/2014/QĐ-UBND và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; đồng thời phải có báo cáo gửi các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, cụ thể như sau:

- Về nội dung báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành có trách nhiệm lập bản báo cáo trích ngang về tình hình quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành theo mẫu tại Phụ lục 01, lập bản đánh giá hiện trạng và kế hoạch cải tạo, sửa chữa theo mẫu tại Phụ lục 02 của Quyết định 02/2014/QĐ-UBND .

- Về chế độ báo cáo:

+ UBND các xã, phường, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo về phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị và phòng Tài chính - kế hoạch huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (báo cáo lần đầu thực hiện trước ngày 10/5/2014)

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo của UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi về Sở Xây dựng và Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 11 hàng năm (báo cáo lần đầu thực hiện trước ngày 15/5/2014)

+ Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổng hợp báo cáo của đơn vị và các đơn vị trực thuộc, gửi về Sở Xây dựng và Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 11 hàng năm (báo cáo lần đầu thực hiện trước ngày 15/5/2014).

Trường hợp cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng không đủ điều kiện năng lực thực hiện thì có thể thuê đơn vị có chức năng về tư vấn thiết kế xây dựng thực hiện. Kinh phí chi cho các nội dung này được bố trí trong kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

2. Về xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và bảo trì công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành:

- Đối với công tác xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình theo quy định tại Mục 2, Chương II của Quyết định 02/2014/QĐ-UBND và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. Lưu ý đối với công tác xây mới, cải tạo sửa chữa, nâng cấp, bảo trì cấp 3 trở lên trước khi thực hiện lập phương án phải báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra và cho ý kiến.

- Đối với công tác bảo trì, quy trình thực hiện đối với các chế độ bảo trì như sau:

+ Chế độ bảo trì thường xuyên: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo trì thường xuyên.

+ Chế độ bảo trì định kỳ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng lập báo cáo kỹ thuật hoặc dự án đầu tư khi sửa chữa vừa hoặc lớn để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

Trường hợp không đủ điều kiện năng lực, chủ quản lý sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành phải thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm định chất lượng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư sửa chữa theo quy định về đầu tư xây dựng công trình.

+ Chế độ bảo trì đột xuất: Căn cứ quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành khi có hư hỏng đột xuất (do bão, lũ, lụt, động đất, hỏa hoạn…), thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng lựa chọn để quyết định thực hiện cấp bảo trì.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, phổ biến các nội dung liên quan để thực hiện việc quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các xã, phường, thị trấn (UBND huyện, thị xã, thành phố sao gửi);
- Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị trực thuộc (Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội sao gửi);
- Lưu: VT, QLN3.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hậu Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 222/SXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179