Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2214/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (sau đây gọi tắt là QĐ22).

Ngày 01/7/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện QĐ22 trong đó quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và phê duyệt đề án hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/8/2013 để xem xét bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành đối chiếu với quy định tại QĐ22 để rà soát, xem xét lập danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ từ cấp thôn, xã, báo cáo UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nên đến ngày 23/9/2013 mới có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo (đã gửi danh sách kèm theo công văn số 1983/BXD-QLN ngày 23/9/2013 đến Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đến nay đã có thêm 21 tỉnh, thành phố có báo có (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo thời gian hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 71.000 hộ gia đình người có công với cách mạng trong năm 2013 theo quy định tại QĐ22, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn theo danh sách mà Ủy ban nhân dân hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 để kịp thời triển khai thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, QLN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2214/BXD-QLN ngày 23/10/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39