Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 188/BTP-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 188/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 188/BTP-KHTC
V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Để có căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của toàn ngành, Bộ yêu cầu các đơn vị dự toán thực hiện gấp một số công việc sau đây:

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2009, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ (đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước).

- Đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ;

- Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương: Kết quả xét duyệt, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; kết quả thực hiện các biên pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên; từ 40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; xác định số thu chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2010 tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương;

- Nêu những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết, trong đó chú ý đến cơ chế chính sách và chế độ chi tiêu hiện hành.

2. Trên cơ sở biên chế kế hoạch được giao và định mức chi ngân sách từng đơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 trong phạm vi số kiểm tra dự toán chi ngân sách được Bộ thông báo,gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) (theo biểu số 1, 2 đính kèm). Định mức chi ngân sách năm 2010 trước mắt vẫn tính theo định mức quy định tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ là 45,72 triệu đồng/người/năm; Thi hành án dân sự địa phương là 39 triệu đồng/người/năm (định mức trên đã bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, kinh phí thi đua khen thưởng, chi nghiệp vụ, chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, đoàn ra, đoàn vào). Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh định mức chi nêu trên, Bộ sẽ bố trí kinh phí theo định mức mới cho các đơn vị thực hiện.

3. Trên cơ sở số biên chế có mặt tại thời điểm ngày 30/6/2009, các đơn vị tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 và Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

4. Căn cứ Chỉ thị 751/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ yêu cầu các đơn vị dự toán lập Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai đoạn 2006-2009; dự toán 2010 và kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 (theo biểu số 3 đính kèm); Báo cáo đánh giá huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn 2006 - 2009, dự toán 2010 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015 (theo biểu số 4 đính kèm);

5. Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm tổng hợp dự toán chi NSNN năm 2010 của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi tổng hợp xong toàn tỉnh fax trước 01 bản về Bộ (theo số máy 08048575) để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan.

Thời gian gửi dự toán chậm nhất ngày 10 tháng 7 năm 2009. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không gửi dự toán, Bộ sẽ giao dự toán ngân sách năm 2010 theo mức đã giao năm 2009 cho đơn vị.

Bộ thông báo cho đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 188/BTP-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.261

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49