Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17809/BTC-KBNN năm 2017 về hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17809/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Thủy
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17809/BTC-KBNN
Về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) được áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018. Đ các cơ quan, đơn vị có liên quan thu, chi NSNN thuận lợi trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính ban hành các Bảng chuyển đổi (Bảng ánh xạ) phục vụ cho việc chuyển đổi các khoản nợ phải thu, các khoản kinh phí còn dư từ Mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ/2008/TT-BTC ngày 02/6/2008 (mục lục NSNN cũ) sang Mục lục NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC (mục lục NSNN mới) sau:

- Bảng ánh xạ danh mục mã Chương số 01/BAX.

Trong đó lưu ý: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ tại quận, thị xã có phòng Kinh tế, ở huyện có phòng Kinh tế và Hạ tầng, nên Mục lục NSNN ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC lấy tên Chương là Phòng Kinh tế và Hạ tầng để bao quát cả 02 trường hợp nêu trên, vì vậy bảng ánh xạ phải theo đúng quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC .

- Bảng ánh xạ danh mục mã Loại, Khoản số 02/BAX.

- Bảng ánh xạ danh mục mã Mục, Tiểu mục số 03/BAX.

- Đối với các Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia được giao dự toán theo Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia có mã số riêng, thì phải hạch toán theo đúng mã số có nội dung Chương trình, mục tiêu, dự án được giao, số dư kinh phí của các Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia đang thực hiện dở dang được chuyển sang Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia mới theo chế độ quy định, thì chuyển số dư kinh phí của Chương trình, mục tiêu, dự án đó vào mã số Chương trình, mục tiêu, dự án mới tương ứng quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Căn cứ vào chế độ quy định và hướng dẫn tại công văn này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (Vụ Kế hoạch - Tài chính); các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới, các đơn vị được phân công quản lý thực hiện việc lập dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu chi NSNN, cập nhật kịp thời vào hệ thống thông tin, ứng dụng, cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để nghiên cứu và hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN (
260 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17809/BTC-KBNN năm 2017 về hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.228
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102