Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1676/UB-KT về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1676/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 17/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1676/UB-KT
V/v xây dựng dự toán ngân sách năm 1997

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 1996

 

Kính gởi:

- Các Sở Ban Ngành thuộc thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã.

 

Ngày 20/3/1996 Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1997. Trong khi chờ các văn bản dưới luật của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chánh; để chủ động chuẩnbị và đảm bảo thực hiện các yêu cầu đổi mới mà Luật ngân sách đã quy định trong đó có việc xây dựng dự toán ngân sách năm 1997, năm đầu tiên thực hiện Luật ngân sách và là năm cơ sở xác định tỷ lệ điều tiết và số trợ cấp bổ sung ổng định từ 3 đến 5 năm. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã quán triệt các vấn đề sau:

A.- VỀ CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 1997:

1/ Việc xây dựng dự toán thu chi của từng cấp ngân sách năm 1997 phải dựa trên các quy định cụ thể đã được ghi trong Luật ngân sách và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh – quốc phòng, tình hình trượt giá, cũng như các chế độ, tiêu chuẩn, định mức do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

2/ Kể từ năm 1997, phường là một cấp ngân sách thay vì là cấp dự toán như hiện nay; xã là cấp ngân sách hoàn chỉnh được tổng hợp vào ngân sách chung của cả nước. Do đó việc xây dựng dự toán ngân sách năm 1997 phải được xây dựng và tổng hợp từ cơ sở bao gồm cả ngân sách phường, xã.

3/ Theo quy định trong chương 3 của Luật ngân sách về các khoản thu chi của từng cấp ngân sách thì sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế chỉ bố trí trong ngân sách thành phố, không còn bố trí trong ngân sách quận, huyện. Ngân sách xã được bố trí chi hỗ trợ kinh phí bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, y tế do xã quản lý. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển vẫn tập trung ở cấp thành phố như hiện nay (các sở, ngành, quận, huyện vẫn lập các dự án và là chủ đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp).

4/ Theo quy định trong Chương 4 của Luật ngân sách thì dự toán ngân sách của mỗi cấp ngân sách phải được Hội đồng nhân dân cấp đó quyết định và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chánh cấp trên trực tiếp để xem xét và tổng hợp. Cơ quan tài chánh các cấp ở địa phương xem xét dự toán ngân sách của chính quyền cấp dưới, tổng hợp, lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương trình Ủy ban nhân dân cùng cấp. Để đảm bảo thời gian lập dự toán ngân sách báo cáo Bộ Tài chánh tổng hợp trình Chính phủ để đưa ra Quốc hội biểu quyết ngân sách cả nước. Trong tình hình hiện này, việc lập dự toán ngân sách để Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua ở bước 1 tạm thời chỉ áp dụng đối với dự toán ngân sách thành phố; ở bước 2 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định ngân sách cấp mình.

5/ Một trong những điều kiện để chi ngân sách quy định tại điều 5 khoản 2 Luật ngân sách là phải có trong dự toán ngân sách được duyệt. Do đó, trong quá trình lập dự toán ngân sách, các đơn vị cần phải dự kiến tương đối chính xác các yêu cầu chi phát sinh trong năm kế hoạch căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Nhà nước.

B.- BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nhằm đảm bảo tiến trình lập dự toán ngân sách năm 1997 đạt được kết quả theo đúng quy định trong Luật ngân sách, Ủy ban nhân dân thành phố phân công theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1/ Ủy ban Kế hoạch thành phố:

- Dự thảo văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội thành phố năm 1997 đồng thời với việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 1996.

- Phối hợp với Sở Tài chánh và Cục Đầu tư phát triển rà soát lại khả năng thực hiện kế hoạch XDCB và SCL năm 1996 trên cơ sở đó dự kiến kế hoạch XDCB và SCL năm 1997.

2/ Cục thuế thành phố:

- Tập trung các biện pháp tích cực nhằm phấn đầu thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu năm 1996 đã được Chính phủ giao và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Đánh giá thật sát khả năng thu năm 1996; dự thảo hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, các đơn vị, xây dựng kế hoạch thu năm 1997 trong đó lưu ý có kế hoạch thu ở cấp phường, xã.

- Phối hợp với Sở Tài chánh xem xét dự toán ngân sách năm 1997 của quận, huyện, phường, xã để tổng hợp vào ngân sách của địa phương.

3/ Sở Tài chánh thành phố:

- Căn cứ vào kế hoạch ngân sách năm 1996 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1996. Dự thảo văn bản hướng dẫn dự toán ngân sách năm 1997 cho các đơn vị trên cơ sở định mức năm 1996 có xem xét một số yếu tố tăng do chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố.

- Phối hợp với Cục Thuế xem xét dự toán ngân sách năm 1997 của quận, huyện, phường, xã để tổng hợp vào ngân sách chung của địa phương; kết hợp với Cục Thuế, Cục Đầu tư phát triển, Cục Quản lý vốn, Ủy ban Kế hoạch thành phố xây dựng dự toán ngân sách năm 1997 trình Ủy ban nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua.

4/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo Phòng tài chánh kết hợp với Chi cục Thuế đánh giá tình hình thu chi ngân sách năm 1996 trên địa bàn và triển khai việc lập dự toán ngân sách năm 1997 theo hướng dẫn của Sở Tài chánh và Cục Thuế.

- Chủ trì làm việc với các đơn vị dự toán và Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc quận, huyện quản lý để xem xét xác định dự toán ngân sách của các đơn vị này và tổng hợp đầy đủ vào ngân sách cấp mình. Phường xã đều là cấp ngân sách nên các khoản thu chi phải theo đúng quy định của Luật ngân sách.

5/ Các sở, ban, ngành thành phố:

Căn cứ kế hoạch ngân sách được giao, các sở ban ngành đánh giá tình hình thu chi năm 1996, qua đó xây dựng dự toán ngân sách năm 1997 của ngành mình. Riêng đối với Sở Giáo dục và đạo tạo, Sở Y tế do ngân sách tập trung về thành phố nên cần tăng cường đội ngũ các bộ quản lý để thực hiện nhiệm vụ chi từ năm ngân sách 1997 như Luật ngân sách quy định.

C.- THỜI BIỂU XÂY DƯNG VÀ TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 1997:

- Các sở, ban, ngành xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách gởi về Sở Tài chánh chậm nhất đến 31/5/1996. Ủy ban nhân dân các quận, huyện gởi về Sở Tài chánh chậm nhất 15/6/1996.

- Từ 15/6/1996, thành phố sẽ thành lập đoàn làm việc với một số sở, ban, ngành và quận, huyện để xem xét dự toán ngân sách. Sở Tài chánh có trách nhiệm tổng hợp trìnhubndd thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua vào cuối tháng 7/1996 và chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chánh vào tháng 8/1996.

Do tính chấp cấp bách và quan trọng của việc lập dự toán ngân sách năm 1997, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng và tổng hợp đầy đủ, kịp thời theo đúng nội dung quy định trên.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1676/UB-KT về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224