Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15131/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15131/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15131/BTC-NSNN
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đ ngh bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ nêu tại Công văn số 2910/UBND - KT ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo quyết toán kinh phí tinh giản biên chế của Tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 29/BNV-TCBC ngày 5/1/2017, Bộ Tài chính xác định kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017 là 8.987 triệu đồng, bằng với số địa phương đề nghị.

Kinh phí Bộ Tài chính đã tạm cấp cho Tỉnh là 6.320 triệu đồng (văn bản số 4946/BTC-NSNN ngày 17/04/2017 của Bộ Tài chính), số ngân sách trung ương còn phải hỗ trợ cho Tỉnh theo quy định là 2.667 triệu đồng (8.987 triệu đồng - 6.320 triệu đồng). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Điện Biên là 2.667 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15131/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102