Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1497/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015 đối với kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và kinh phí điều dưỡng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1497/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 25/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/LĐTBXH-KHTC
V/v rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đảm bảo kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 189/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015 và công văn số 429/LĐTBXH-KHTC ngày 03/02/2015 về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công rà soát, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đối với một số nội dung như sau:

1. Đối với kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên: Thực hiện rà soát các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, số đối tượng tăng, giảm trong năm; dự kiến các đối tượng vào hưởng chính sách các tháng cuối năm, báo cáo Bộ bổ sung hoặc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công (Không bao gồm kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đã báo cáo Bộ theo hướng dẫn tại công văn s1055/LĐTBXH-KHTC ngày 26/3/2015).

2. Đối với kinh phí điều dưỡng: Rà soát, tổng hợp số đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng; các đối tượng đến niên hạn hưởng chế độ điều dưỡng năm 2015 và triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 429/LĐTBXH- KHTC ngày 03/02/2015. Trường hợp có biến động về số đối tượng điều dưỡng, Sở đề xuất báo cáo Bộ bổ sung kinh phí hoặc điều chỉnh giảm dự toán.

Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (theo biểu đính kèm) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/5/2015 để tổng hợp, điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/cáo);
- Cục Người có công (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 


SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2015

(Kèm theo công văn số      /SLĐTBXH-KHTC ngày    /    /2015)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Số đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại thời điểm báo cáo

Số đối tượng tăng, giảm hoặc vào hưởng chính sách (nếu có)

Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2015 (Không bao gồm kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ-CP)

Kinh phí đã được thông báo tại Quyết định số 189/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán

Ghi chú

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7=5-4

8

1

Kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí chi điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biu

TP. Kế hoạch - Tài chính

Ngày   tháng   năm 2015
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1497/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015 đối với kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và kinh phí điều dưỡng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.102

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227